Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Právnická osoba Základní škola, Příbram VII, 28. října 1, jako příslušný správní orgán zastoupená ředitelem školy – oprávněná úřední osoba – ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly:

prijati-zaci

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství a sportu, Zborovská 11, Praha 5, 150 21.