Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

(dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů – dále je „školský zákon“)

Dodatečný zápis do 1. tříd proběhne na Základní škole, Příbram VII, 28. října 1
ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 15:00 do 17:00 hodin.

K zápisu s sebou přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Průběh zápisu:

Zápis k povinné školní docházce se skládá ze dvou částí:

a) formální část – zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

1/ jméno a příjmení žadatele (dítěte)
2/ jeho datum narození
3/ místo trvalého pobytu žadatele, příp. i adresu pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého pobytu
4/ označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škole)
5/ jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby
6/ místo trvalého pobytu zákonného zástupce a případně i adresu pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého pobytu

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

b) motivační část – rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem, který trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní připravenosti a posouzení dovedností v oblasti hudební nebo výtvarné výchovy. Nejedná se o přijímací zkoušky!

Odklad povinné školní docházky:

Upozorňujeme zákonné zástupce, kteří budou žádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky, aby si doporučující posouzení poradenského zařízení a lékaře zajistili včas a k zápisu se dostavili s těmito doporučeními.

Pokud se rozhodnete požádat o odklad školní docházky, musí dítě povinně nastoupit na předškolní vzdělávání buď do mateřské školy, nebo do přípravné třídy na základní škole.

Pokud je dítě nemocné nebo se nemůže k zápisu v daném termínu dostavit, nemusí se zúčastnit dodatečného zápisu, ale přijde jej v den zápisu zapsat zákonný zástupce či osoba jím pověřená.

Podmínky přijetí:

V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 561/2004 Sb. a § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, stanovuje ředitel školy nejvyšší možný počet žáků, které je možné přijmout k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020, při zápisu vyhlášeného na den 4. dubna 2019, a to 120 žáků, včetně již přijatých žáků v roce 2018 s odloženou povinnou školní docházkou. (Byl-li udělen odklad školní docházky, přineste s sebou k zápisu rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého školního roku).

• Splnění zákonných podmínek:

1/ uchazeč dosáhne k 31. 8. 2019 věku šesti let
2/ uchazeč dosáhne šesti let v době od 1. září do 31. prosince 2019 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení)
3/ uchazeč dosáhne šesti let v době od 1. ledna do 30. června 2020 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)

• Splnění stanovených podmínek v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění:

V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve stanoveném školském obvodu – viz Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 ze dne 5. září 2016 o stanovení školského obvodu základních škol zřízených městem Příbram.

Rozhodnutí o přijetí:

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy www.5zs-pb.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí:

Vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání) statutární orgán právnické osoby ‐ ředitel školy.

Odvolání:

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitele školy.

Do doby zahájení povinné školní docházky mohou zákonní zástupci pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji posilováním oblastí, které uvádíme v Desateru pro rodiče