Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Právnická osoba Základní škola, Příbram VII, 28. října 1, jako příslušný správní orgán zastoupená ředitelkou školy – oprávněná úřední osoba – ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly: (viz příloha)

Rozhodnutí o přijetí