Informace pro žáky 9. tříd

INFORMACE O TERMÍNECH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pondělí 8. června 2020

jeden termín pro didaktické testy jednotné přijímací zkoušky z Čjl a Ma pro čtyřleté obory a nástavby

Úterý 9. června 2020

jeden termín pro didaktické testy jednotné přijímací zkoušky z Čjl a Ma pro víceletá gymnázia (šestiletá i osmiletá)

Ředitel SŠ

  • neprodleně po vyhlášení časového schématu ministerstvem vyhlásí dva nové termíny a dva náhradní termíny konání přijímacích zkoušek v souladu s vyhláškou MŠMT
  • zašle pozvánku k přijímacím zkouškám nejpozději 5 pracovních dní před jejím konáním, případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná, současně zveřejní na webu školy

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 ze 6. 5. 2020 vydané MŠMT ČR

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

ZÁPISOVÝ LÍSTEK obdrželi žáci vycházející v letošním školním roce ze ZŠ a žáci ucházející se o studium na víceletých gymnáziích.

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek obdržel žák pouze jeden a každý zápisový lístek je označený unikátní sérií a číslem.

Zápisový lístek pečlivě uschovejte do doby, až ho budete potřebovat. Pokud zápisový lístek ztratíte, oznamte to svojí TU.

Mgr. Renata Nováková, výchovná poradkyně