Školní družina

ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠD

Vážení zákonní zástupci žáků,

z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, zamezení pohybu cizích osob v prostorách školy je vstup zákonným zástupcům a jimi pověřeným osobám umožněn k vyzvednutí svého dítěte takto:

Budova školy je přístupná zákonnému zástupci, popřípadě jím určené osobě, k osobnímu vyzvednutí dítěte po obědě od 13:00 do 13:15 hodin. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba bude mít přístup pouze do prostor šaten, kde mu bude dítě předáno vychovatelem – vychovatelkou u šatní skříňky dítěte. Pokud nebude dítě v této době vyzvednuto, zúčastní se hlavní činnosti svého oddělení a bude jej možné vyzvednout nejdříve v 15:00 hodin. Děti, které mají vyučování do 13:30 hodin, si mohou zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby vyzvedávat za stejných podmínek v době od 14:00 do 14:15 hodin.

Od 13:15 do 15:00 hodin není možné vyzvedávat děti, probíhá zájmové vzdělávání žáků ve školní družině.

Dále pak v době mezi 15:00 až 16:00 hodinou je opět možnost vyzvednout si své dítě osobně, a to v kmenové třídě školní družiny v 1. patře školy a v přízemí vlevo. Od 16:00 do 17:00 hodin si osobně můžete vyzvedávat své děti v konečné družinové třídě, ve IV. B umístěné v přízemí vlevo v hlavní budově školy.

Žák, který bude odcházet sám, bude mít vždy napsaný lístek – vzor v příloze a také dostupný na webu školy.

Vyzvedávání dětí ze školní družiny – vzor

Telefonní čísla vychovatelek školní družiny


INFORMACE PRO RODIČE

(Školní rok 2019/2020)

Školní družina ZŠ, Příbram VII, 28. října 1

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:00 hod. do 7:40 hodin a po jeho skončení do 17:00 hodin.

Režim dne ŠD:

ranní družina: hlavní budova školy, 1. patro vpravo
6:00 – 7:40  individuální i společné odpočinkové a relaxační činnosti, lehké tvoření;

odpolední družina:
11:40 – 12:30 hygiena, oběd, správné stolování, etiketa, zdravá výživa
12:30 – 13:00 odpočinkové činnosti; přechod na odpolední vyučování

13:00 – 13:15 vyzvednutí dítěte  (u šatních skříněk)
13:15 – 15:00 zájmové vzdělávání – rekreační a zájmové činnosti
15:00 – 16:00 zájmové vzdělávání – rekreační a zájmové činnosti, příprava na vyučování;

konečná družina:
16:00 – 17:00 provoz ve třídě IV.B (hlavní budova školy – přízemí vlevo)
předávání žáků do oddělení s delším provozem – do 17:00 hod.
didaktické hry, individuální a skupinové odpočinkové činnosti

Režim dne je přizpůsobován rozvrhu hodin jednotlivých tříd.


Důležité informace:

Hlavním posláním školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání, odpočinku a rekreace žáků. Organizovaná systematická činnost školní družiny (vycházky, akce, odpočinkové, rekreační i zájmové činnosti) probíhá v době od 13:15 hodin nebo pak od 15:00 hodin až do konce provozu, tzn. do 17:00 hodin.

Pokud bude Vaše dítě navštěvovat některý ze zájmových útvarů mimo školu, přizpůsobte, prosím, jeho odchod ze ŠD provozu naší školní družiny.

V případě, že dítě odchází jinak, než je stanoveno podle přihlášky ŠD, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce.

Po odchodu dítěte ze ŠD za něj přebírá odpovědnost jeho zákonný zástupce.

Příklad znění žádosti o mimořádný odchod žáka ze ŠD:

Můj syn/dcera ………………… bude dne ……… odcházet SÁM/SAMA ze ŠD v …………
Přebírám plnou zodpovědnost.            Podpis zákonného zástupce…………………………………

Bližší informace jsou obsaženy ve vnitřním řádu školní družiny a ve školním řádu, které jsou k dispozici na nástěnkách a na webových stránkách školy. Žádáme Vás, abyste se s nimi seznámili a dodržovali je.


Úplata za pobyt žáka ve školní družině

Úplata za pobyt žáka ve školní družině je prováděna 2x ročně na účet školy č. 917120207/0100; variabilní symbol je číslo přidělené dítěti třídním učitelem – třídní učitelkou při nástupu ke vzdělávání na zdejší základní škole (popř. uveďte i jméno dítěte), specifický symbol pro úhradu ŠD je 100.

První platba 600 Kč musí být provedena do konce září 2019, druhá platba 900 Kč pak do konce ledna 2020. Jiným způsobem nelze úplatu hradit, možná není ani platba obou částek současně!


Do školní družiny dítěti, prosím, připravte:

  • převlečení na pobyt venku – podle uvážení zákonných zástupců a po dohodě s vychovatelem – vychovatelkami (nedoporučuje se značkové drahé oblečení a obuv),
  • lahvičky pro pitný režim,
  • 1 celé balení papírových kapesníčků.
  • na klíčence je pouze čip a klíček od šatní skříňky, popř. malá jmenovka

Žádáme Vás, abyste všechny osobní věci dětí řádně označili.

Vychovatelky a vychovatel ŠD ZŠ, Příbram VII, 28. října 1


Z činnosti školní družiny ve školním roce 2019/2020

Září

Školní družina zahájila svou zájmovou činnost 2. září 2019 v devíti odděleních. Žáci se seznámili s Vnitřním řádem školní družiny, poučili se o BOZP při pobytu ve školní družině, v prostorách školy i na dětských hřištích a při vycházkách. Taktéž jim byla zopakována pravidla BESIP – i chodec je účastníkem silničního provozu. Ve všech odděleních jsme si nastavili naše pravidla, která budeme po celý školní rok dodržovat. Nezapomněli jsme si osvěžit i hygienická pravidla a pravidla společenského stolování. Všechna oddělení se aktivně zapojila do celoročního družinového projektu „Zdravý životní styl – sport a vitamíny. V září jsme si udělali okurkový a švestkový den a soutěžili jsme v žabím trojskoku. Každé oddělení si vytvořilo svůj erb a složilo si motto oddělení. V letošním školním roce jsme Dárečci, Ještěrky, Berušky, Mravenečci, Včeličky, Pastelky, Opičky, Sluníčka a Myšáci. Na konci září jsme uspořádali soutěž o nejhezčí erb a o nejvtipnější motto oddělení a samozřejmě, že vyhráli všichni, protože se opravdu moc a moc snažili. Babí léto jsme hojně využívali k vycházkám do přírody, kde jsme pozorovali změny, které v přírodě probíhají – léto se nám přehouplo do podzimu.