Školní družina

Přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021 se uskuteční na základě podané Přihlášky do školní družiny Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 pro školní rok 2020/2021. Přihlášku je možné si vyzvednout v úředních hodinách na vrátnici školy nebo stáhnout z webových stránek školy. Vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosím doručte zpět do školy osobně (vrátnice školy) nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu vedoucí vychovatelky (nina.prusova@5zs-pb.cz) nejpozději do 25. června 2020. Dodatečný zápis do ŠD pak proběhne 1. září 2020.

PŘÍLOHA:
Přihláška do školní družiny při ZŠ 28. října na rok 2020/2021

ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠD

Vážení zákonní zástupci žáků,

z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, zamezení pohybu cizích osob v prostorách školy je vstup zákonným zástupcům a jimi pověřeným osobám umožněn k vyzvednutí svého dítěte takto:

Budova školy je přístupná zákonnému zástupci, popřípadě jím určené osobě, k osobnímu vyzvednutí dítěte po obědě od 13:00 do 13:15 hodin. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba bude mít přístup pouze do prostor šaten, kde mu bude dítě předáno vychovatelem – vychovatelkou u šatní skříňky dítěte. Pokud nebude dítě v této době vyzvednuto, zúčastní se hlavní činnosti svého oddělení a bude jej možné vyzvednout nejdříve v 15:00 hodin. Děti, které mají vyučování do 13:30 hodin, si mohou zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby vyzvedávat za stejných podmínek v době od 14:00 do 14:15 hodin.

Od 13:15 do 15:00 hodin není možné vyzvedávat děti, probíhá zájmové vzdělávání žáků ve školní družině.

Dále pak v době mezi 15:00 až 16:00 hodinou je opět možnost vyzvednout si své dítě osobně, a to v kmenové třídě školní družiny v 1. patře školy a v přízemí vlevo. Od 16:00 do 17:00 hodin si osobně můžete vyzvedávat své děti v konečné družinové třídě, ve IV. B umístěné v přízemí vlevo v hlavní budově školy.

Žák, který bude odcházet sám, bude mít vždy napsaný lístek – vzor v příloze a také dostupný na webu školy.

Vyzvedávání dětí ze školní družiny – vzor

Telefonní čísla vychovatelek školní družiny


INFORMACE PRO RODIČE

(Školní rok 2019/2020)

Školní družina ZŠ, Příbram VII, 28. října 1

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:00 hod. do 7:40 hodin a po jeho skončení do 17:00 hodin.

Režim dne ŠD:

ranní družina: hlavní budova školy, 1. patro vpravo
6:00 – 7:40  individuální i společné odpočinkové a relaxační činnosti, lehké tvoření;

odpolední družina:
11:40 – 12:30 hygiena, oběd, správné stolování, etiketa, zdravá výživa
12:30 – 13:00 odpočinkové činnosti; přechod na odpolední vyučování

13:00 – 13:15 vyzvednutí dítěte  (u šatních skříněk)
13:15 – 15:00 zájmové vzdělávání – rekreační a zájmové činnosti
15:00 – 16:00 zájmové vzdělávání – rekreační a zájmové činnosti, příprava na vyučování;

konečná družina:
16:00 – 17:00 provoz ve třídě IV.B (hlavní budova školy – přízemí vlevo)
předávání žáků do oddělení s delším provozem – do 17:00 hod.
didaktické hry, individuální a skupinové odpočinkové činnosti

Režim dne je přizpůsobován rozvrhu hodin jednotlivých tříd.


Důležité informace:

Hlavním posláním školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání, odpočinku a rekreace žáků. Organizovaná systematická činnost školní družiny (vycházky, akce, odpočinkové, rekreační i zájmové činnosti) probíhá v době od 13:15 hodin nebo pak od 15:00 hodin až do konce provozu, tzn. do 17:00 hodin.

Pokud bude Vaše dítě navštěvovat některý ze zájmových útvarů mimo školu, přizpůsobte, prosím, jeho odchod ze ŠD provozu naší školní družiny.

V případě, že dítě odchází jinak, než je stanoveno podle přihlášky ŠD, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce.

Po odchodu dítěte ze ŠD za něj přebírá odpovědnost jeho zákonný zástupce.

Příklad znění žádosti o mimořádný odchod žáka ze ŠD:

Můj syn/dcera ………………… bude dne ……… odcházet SÁM/SAMA ze ŠD v …………
Přebírám plnou zodpovědnost.            Podpis zákonného zástupce…………………………………

Bližší informace jsou obsaženy ve vnitřním řádu školní družiny a ve školním řádu, které jsou k dispozici na nástěnkách a na webových stránkách školy. Žádáme Vás, abyste se s nimi seznámili a dodržovali je.


Úplata za pobyt žáka ve školní družině

Úplata za pobyt žáka ve školní družině je prováděna 2x ročně na účet školy č. 917120207/0100; variabilní symbol je číslo přidělené dítěti třídním učitelem – třídní učitelkou při nástupu ke vzdělávání na zdejší základní škole (popř. uveďte i jméno dítěte), specifický symbol pro úhradu ŠD je 100.

První platba 600 Kč musí být provedena do konce září 2019, druhá platba 900 Kč pak do konce ledna 2020. Jiným způsobem nelze úplatu hradit, možná není ani platba obou částek současně!


Do školní družiny dítěti, prosím, připravte:

  • převlečení na pobyt venku – podle uvážení zákonných zástupců a po dohodě s vychovatelem – vychovatelkami (nedoporučuje se značkové drahé oblečení a obuv),
  • lahvičky pro pitný režim,
  • 1 celé balení papírových kapesníčků.
  • na klíčence je pouze čip a klíček od šatní skříňky, popř. malá jmenovka

Žádáme Vás, abyste všechny osobní věci dětí řádně označili.

Vychovatelky a vychovatel ŠD ZŠ, Příbram VII, 28. října 1


Z činnosti školní družiny ve školním roce 2019/2020

Březen 2020
Na první jarní měsíc jsme se už všichni moc těšili a připravili jsme si opravdu pestrý program pro naše zájmové činnosti. Člověk míní a život mění. Z března jsme si žili pouze prvních deset dní. Poté Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR byl provoz školní družiny přerušen. My jsme v těch deseti dnech ovšem nezaháleli. Dveře všech devíti kmenových tříd jsme ozdobili velkými motýly z recyklovatelných materiálů. Šikovné ruce dětí za pomoci vychovatelek a vychovatele vytvořily devět zcela rozlišných, ale kouzelných motýlů. Stačili jsme si zasoutěžit v celoroční akci Zdravý životní styl – sport a vitamíny, a to v disciplíně veselý hod na cíl. Při vycházkách jsme pozorovali probouzející se přírodu a učili se poznávat jarní květiny. Vyrobili jsme i dárky k MDŽ a připomněli jsme si důležitou úlohu ženy ve společnosti. Denně jsme si připomínali hygienická pravidla a snažili jsme se je dostatečně dodržovat. Dárky pro budoucí prvňáčky již za nás museli vyrobit vychovatelky a vychovatel. Všichni věříme, že za pomoci a ohleduplnosti nás všech se situace v naší zemi brzy zlepší a my si zase budeme naplno užívat připravené zájmové činnosti. Kolektiv školní družiny vám všem přeje pevné zdraví, hodně sil a mnoho pozitivní energie.


Únor 2020
Únor nám utekl jako voda. První týden jsme si užívali jarních prázdnin mimo školu, neboť provoz školní družiny byl v tomto týdnu přerušen. Pak už jsme se s chutí vrhli na nové zájmové činnosti. V odděleních jsme si povídali o mezilidských vztazích, vysvětlili jsme si rčení „Co je to mít rád“ a samozřejmě jsme si vyrobili originální Valentýnky. Nezapomněli jsme navštívit i dětské oddělení Knihovny Jana Drdy na Březových Horách, kde jsme se zapojili do programů připravených knihovnicemi. Hezkého počasí jsme využívali k vycházkám do přírody a procházkám po městě. Při vycházkách jsme pozorovali změny v přírodě, probouzející se stromy i květiny. Tradičně jsme se byli podívat i v zoo koutku na Novém rybníku. Procházky městem nám posloužily k seznámení se s historickými budovami a taktéž jsme zašli za zvířátky do zoo obchodu u Obory. Na školním hřišti jsme si zasportovali ve štafetách. Pro ptáčky na školní zahradě každé oddělení vytvořilo a nainstalovalo krmítko se semínky. Taktéž jsme pokračovali v celoroční akci Zdravý životní styl – sport a vitamíny. V tomto měsíci jsme se seznámili s mandarinkou a ředkvičkou. Absolvovali jsme i sportovní soutěž v neobyčejném ping pongu. Při představování ovoce a zeleniny jsme si pochutnali i na výrobcích z mandarinek a kanapek s ředkvičkami. Větrné a deštivé počasí jsme přečkali při kvízech, křížovkách, soutěžích se stavebnicemi a četbě pohádkových knížek. Vyvrcholením celého měsíce se stal již tradiční karneval ve školní družině spojený s rejem masek. Na karneval jsme se všichni pečlivě připravovali. Vyrobili jsme si výzdobu tělocvičny a samozřejmě i rozličné škrabošky. Samotný karneval jsme si bezvadně užili a nakonec nechyběla ani věcná i sladká odměna pro všechny zúčastněné. Teď už se těšíme na jaro.


Leden 2020

V lednu jsme začali program školní družiny vyprávěním o třech králích, objasnili jsme si pojem charita a vysvětlili tříkrálovou sbírku. Taktéž jsme si zhotovili královské koruny. Naše chvilky relaxace jsme využili k povídání o nových dárcích a aktivitách, které jsme provozovali o vánočních prázdninách. Jelikož letošní leden je velice skoupý na sníh, zaměřili jsme svou pozornost na daleký sever, kde mají sněhu dostatek. Za pomoci mapy a encyklopedie jsme si zjistili vše dostupné o Grónsku, vyrobili jsme si kartonové sněhuláky, lední medvědy a společně jsme se naučili zpívat písničku J. Nohavici Grónská zem. Písničku se nám podařilo ztvárnit i rytmicky, a tak jsme si užili spoustu legrace. Každé oddělení si taktéž volnou technikou zhotovilo zimní vílu či ledovou královnu. Své opravdu velmi zdařilé výtvory jsme si vystavili na chodbě školy, aby se s nimi potěšili všichni žáci i učitelé. Nezapomněli jsme ani na ptáčky. Při vycházkách do přírody jsme jim sypali do krmítek vhodná semínka. Celoroční akce Zdravý životní styl – sport a vitamíny se tento měsíc nesla v duchu banánového a paprikového dne a soutěže v hodu veselých kroužků. Všechny tři dny jsme si parádně užili. V závěru měsíce jsme na školním hřišti uspořádali soutěž v šálovém hadu. Děti z každého oddělení si přinesly co nejdelší šály, šály spojily do hada a každému oddělení byl jeho had změřen pásmem. Nakonec jsme spojili hady ze všech oddělení do jednoho ohromného šálového hada a vytvořili šálový rekord. Náš originální had měřil 186 metrů a 30 centimetrů. Na závěr této celodružinové akce jsme se všichni odměnili sladkostí a zazpívali jsme si s doprovodem kytary písničku Grónská zem a věříme, že se také u nás dočkáme konečně sněhové nadílky.


Prosinec 2019

A už je tu prosinec a s ním nejkrásnější svátky v roce. Celý prosinec jsme ve školní družině věnovali přípravám na Vánoce. Nejprve jsme však uspořádali Čertovskou tancovačku. Společně jsme se sešli v kostýmech čertů, andělů i Mikulášů ve školní tělocvičně, kde jsme si nejenom ďábelsky zařádili, ale i zasoutěžili a zasportovali v celoroční akci Zdravý životní styl – sport a vitamíny. Sportovní soutěž ve stoji na jedné noze jsme tentokrát nazvali čertovo kopyto a vítězové byli odměněni sladkostí. Celou školu jsme vyzdobili kartonovými perníčky a všechna oddělení si vytvořila svůj originální adventní kalendář. Vyráběli jsme dárečky z různých dostupných materiálů, napsali jsme dopisy Ježíškovi, vytvářeli jsme vánoční dekorace a naučili se vánoční koledy. Připomněli jsme si tradice vánočních svátků, kouzlo sounáležitosti, obdarovávání i skromnosti. Navštívili jsme už tradičně hornický domeček na Březových Horách, kde jsme si připomněli vánoční zvyky předků; projeli jsme se i hornickým vláčkem. Nezapomněli jsme ani na ptáčky a zvířátka, kterým jsme ozdobili zdravý vánoční stromeček v přírodě. Vánoční atmosféru jsme čerpali i při procházkách městem, kde jsme obdivovali úžasnou vánoční výzdobu. V rámci naší celoroční akce jsme se seznámili s další zeleninou – brokolicí a ovocem – pomerančem. Z jablíček a pomerančů jsme si zhotovili i voňavé svícny. Se starým rokem jsme se rozloučili nejen vánočními besídkami v jednotlivých odděleních, ale i společným zpíváním koled za doprovodu kroužku paní vychovatelky Jitky Slámové. S přáním krásně prožitých vánočních svátků a všeho dobrého v roce 2020 jsme se rozešli na vánoční prázdniny. Těšíme se již na nové akce v nastávajícím roce.


Listopad 2019

Ani během listopadu jsme se ve školní družině nenudili. Při vycházkách do přírody jsme si nasbírali spoustu přírodního materiálu, který jsme pak využili při celodružinové akci „Vytvoř si své ho podzimního skřítka či podzimní vílu“. Zapojili jsme svou fantazii, kreativitu, dobré nápady a hlavně šikovné ruce a podařilo se nám vytvořit opravdu překrásné skřítky a víly. Každé oddělení ŠD si připevnilo na dveře kmenové třídy svůj originální výtvor a společně jsme chtěli vyhodnotit nejhezčího a nejnápaditějšího skřítka či vílu. Všechny výtvory byly tak úžasné, že se vítězi stali všichni. Sladkostí tak byly po právu odměněny všechny zúčastněné děti. I v tomto podzimním měsíci jsme navštívili společně dětské oddělení Knihovny Jana Drdy na Březových Horách, kde jsme si nejen prohlédli a zapůjčili nové zajímavé knihy, ale zapojili jsme se s chutí i do připravených tvořivých programů o českých strašidlech nebo podzimu. Stále pokračuje celoroční akce Zdravý životní styl – sport a vitamíny. V listopadu jsme se zajímali o dýně a hrušky a zasportovali jsme si při zábavném soutěžním klání v kuželkách. Při společných posezeních v kruhu jsme si vyprávěli o listopadových pranostikách, svatém Martinovi a svaté Kateřině. Zapojili jsme se i do vánoční výzdoby školy nazvané Vánoce z perníčků. Z hnědého kartonu jsme dle šablon vystříhali různé vánoční tvary a poté je ozdobili bílou temperou stejně jako perníčky. Chodba v 1. patře a i naše kmenové třídy teď již dýchají vánoční atmosférou. Nezapomínáme ani na ptáčky a zvířátka. Společně připravujeme vánoční strom, aby i ptáci a zvířata měli v zimě co jíst. Už se všichni těšíme na adventní čas a přípravy na nejkrásnější svátky v roce.


Říjen 2019

I v říjnu nám počasí přálo, a tak jsme mohli trávit spoustu času na čerstvém vzduchu. Pořádali jsme vycházky do přírody, kde jsme pozorovali měnící se přírodu, krásné barvy podzimu a živočichy chystající se na zimu. Při procházkách jsme navštívili Nový rybník, obě Obory, Fialův rybník, lesopark Na Litavce, park na Březových Horách. Nasbírali jsme si spoustu přírodního materiálu a mohli tak tvořit dle vlastní fantazie například růže z listí, náhrdelníky ze špalíčků, draky z listí, podzimní panáčky a panenky, šípkové korále. Neopomněli jsme ani návštěvu knihovny, kde jsme si připomněli krásu českého jazyka a důležitost vlastenectví. Pokračujeme i nadále v naší celoroční akci Zdravý životní styl – sport a vitamíny. Tento měsíc jsme uspořádali jablíčkový a mrkvový den a zasportovali jsme si ve veselém slalomu. Ještě před podzimními prázdninami jsme uspořádali celodružinovou akci Vlaštovkiáda. Na školním hřišti jsme uspořádali soutěž o papírovou vlaštovku s nejdelším doletem a o nejoriginálnější a nejkrásnější vlaštovku celé školní družiny. Povídali jsme si o Halloweenu a vytvořili jsme si dýňová strašidla. Provoz školní družiny pokračoval i o podzimních prázdninách a přítomné děti si spolu s vychovateli užili v přírodě i v herně společně prázdninové chvíle.


Listopad 2019

Školní družina zahájila svou zájmovou činnost 2. září 2019 v devíti odděleních. Žáci se seznámili s Vnitřním řádem školní družiny, poučili se o BOZP při pobytu ve školní družině, v prostorách školy i na dětských hřištích a při vycházkách. Taktéž jim byla zopakována pravidla BESIP – i chodec je účastníkem silničního provozu. Ve všech odděleních jsme si nastavili naše pravidla, která budeme po celý školní rok dodržovat. Nezapomněli jsme si osvěžit i hygienická pravidla a pravidla společenského stolování. Všechna oddělení se aktivně zapojila do celoročního družinového projektu „Zdravý životní styl – sport a vitamíny. V září jsme si udělali okurkový a švestkový den a soutěžili jsme v žabím trojskoku. Každé oddělení si vytvořilo svůj erb a složilo si motto oddělení. V letošním školním roce jsme Dárečci, Ještěrky, Berušky, Mravenečci, Včeličky, Pastelky, Opičky, Sluníčka a Myšáci. Na konci září jsme uspořádali soutěž o nejhezčí erb a o nejvtipnější motto oddělení a samozřejmě, že vyhráli všichni, protože se opravdu moc a moc snažili. Babí léto jsme hojně využívali k vycházkám do přírody, kde jsme pozorovali změny, které v přírodě probíhají – léto se nám přehouplo do podzimu.