Školní družina

Vrácení části poplatku za školní družinu (1.pololetí 2020/2021)

Vážení rodiče,

po uzavření školy nebylo Vašim dětem umožněno navštěvovat školní družinu, přestože jste měli zaplacené školné.

Školní družina byla uzavřena pro žáky 1. a 2. ročníku v období 14.10.- 17.11.2020,  pro ostatní žáky uzavření stále trvá.

Platby za školní družinu v době jejího uzavření je nutno vypořádat do konce kalendářního roku 2020.

Z důvodu stále otevřené možnosti, že by školní družina mohla být ještě do konce kalendářního roku otevřena i pro žáky 3. a vyšších ročníků, stanovuji termín vypořádání na prosinec. Vratky budou hrazeny automaticky zpět na bankovní účty, z kterých byly uhrazeny, případné platby v hotovosti budou řešeny individuálně.

Hodnota vratky, pro žáky, kteří měli uhrazené plné školné:

 • pro žáky 1. a 2. ročníků 150 Kč (poměrná částka za říjen 75,- Kč a listopad 75,-Kč)
 • pro ostatní bude vyčíslena později, dle aktuální situace k 1.12.2020

 

ZÁJEM O  PŘEVEDENÍ ČÁSTKY PRO ČÁSTEČNOU ÚHRADU POPLATKU PRO 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Máte-li, ale zájem o převedení zmíněné částky do druhého pololetí školního roku 2020-21 a částečně tak uhradit platbu školní družiny v tomto období,

je nutné, abyste do 2.12.2020 zaslali žádost na emailovou adresu ekonomky školy: nadezda.suchoparova@5zs-pb.cz . Pak je samozřejmě nutné si ohlídat doplatek v období ledna 2021 (doplatek do částky 900 Kč).

Žádost musí obsahovat jméno dítěte, číslo školní družiny a  variabilní symbol dítěte.

Žádost o převedení poměrné částky platby za ŠD na 2.pol. 2020/2021

 

Informace o provozu ŠD ve školním roce 2020/2021

V případě dotazů kontaktujte vedoucí vychovatelku ŠD paní Ninu Průšovou – nina.prusova@5zs-pb.cz.

 

KONZULTACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Všem žákům navštěvující školní družinu bude předána během září písemně informace s termínem konzultací s vychovatelkou/vychovatelem školní družiny.

 

 

RANNÍ DRUŽINA je umístěna v učebně č. 40, 1.patro, třída 4. B.

PŘÍLOHY:
Rámcový roční plán (tematický) pro školní družinu ve školním roce 2020/2021
Vnitřní řád školní družiny 2020/2021

 

ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení zákonní zástupci žáků,

z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, zamezení pohybu cizích osob v prostorách školy dochází ke změně způsobu předávání žáka ze školní družiny zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Osobní vyzvedávání žáků se bude řídit dle rozpisu. Žáci budou zákonným zástupcům a jimi pověřeným osobám předáváni před hlavním vchodem budovy školy nebo v prostorách školní zahrady (vstup na zahradu brankou vedle budovy školy).

Rozpis předávání žáků zákonným zástupcům a jimi pověřeným osobám:

 1. 13:00 – 13:10 v prostorách školní zahrady
 2. 13:35 – 13:40 (pouze v případě, že žákovi končí vyučování v 13:30a je již po obědě)
 3. 14:00 – 14:10 (pouze v případě, že žákovi končí vyučování v 13:30 a jde na oběd)
 4. 15:00 – 15:10 v prostorách školní zahrady
 5. 15:30 – 15:35
 6. 15:55 – 16:00
 7. 16:15, 16:30, 16:45 samostatný odchod žáka
 8. 16:15 – 17:00 (Odchod s doprovodem – Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nahlásí zaměstnanci na vrátnici jméno žáka, zaměstnanec dojde pro žáka do družiny, doprovodí žáka do šaten a žáka předá.)

Pokud bude žák odcházet samostatně, bude na základě písemného sdělení (požadavku) zákonného zástupce poslán vychovatelem – vychovatelkou sám do šatny, odkud po přezutí a oblečení odchází sám z budovy školy.

Od 13:10 do 15:00 hodin není možné vyzvedávat žáky před školou ani požadovat jejich samostatný odchod, probíhá zájmové vzdělávání žáků ve školní družině (pokud není rozvrhem vyučování stanoveno jinak).

Žák, který bude odcházet sám a nemá toto uvedeno v Přihlášce do ŠD a v Povinné příloze, bude mít vždy napsaný lístek – Samostatný odchod žáka ze ŠD.

Povinná příloha k Přihlášce do školní družiny pro školní rok 2020/2021 – Tabulka odchodů je závazná. V případě jakékoli změny je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost písemně sdělit vychovateli – vychovatelce, a to nejpozději daný den ráno.

Oddělení ŠD včetně telefonních kontaktů 2020/2021

Přihláška do ŠD

Povinná příloha k Přihlášce do ŠD 2020_2021

Samostatný odchod žáka ze ŠD – vzor

 

 

 


Přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021 se uskuteční na základě podané Přihlášky do školní družiny Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 pro školní rok 2020/2021 včetně Povinné přílohy pro školní rok 2020/2021. Přihlášku je možné si vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři vedoucí vychovatelky. Vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně Povinné přílohy, prosím doručte zpět do školy osobně (vrátnice školy) nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu vedoucí vychovatelky (nina.prusova@5zs-pb.cznejpozději do 1. září 2020, kdy proběhne dodatečný zápis do ŠD.

PŘÍLOHA:
Přihláška do školní družiny při ZŠ 28. října na rok 2020/2021

Povinná příloha k Přihlášce do ŠD 2020_2021

Informace k dodatečnému zápisu do ŠD 1. září 2020

                                                                                                                                                                               

Úplata za pobyt žáka ve školní družině

Úplata za pobyt žáka ve školní družině je prováděna 2x ročně na účet školy č. 917120207/0100; variabilní symbol je číslo přidělené dítěti třídním učitelem – třídní učitelkou při nástupu ke vzdělávání na zdejší základní škole (popř. uveďte i jméno dítěte), specifický symbol pro úhradu ŠD je 100.

První platba 600 Kč musí být provedena do konce září 2020, druhá platba 900 Kč pak do konce ledna 2021. Jiným způsobem nelze úplatu hradit, možná není ani platba obou částek současně!


Do školní družiny dítěti, prosím, připravte:

 • převlečení na pobyt venku – podle uvážení zákonných zástupců a po dohodě s vychovatelem – vychovatelkami (nedoporučuje se značkové drahé oblečení a obuv),
 • lahvičky pro pitný režim,
 • 1 celé balení papírových kapesníčků.
 • na klíčence je pouze čip a klíček od šatní skříňky, popř. malá jmenovka

Žádáme Vás, abyste všechny osobní věci dětí řádně označili.

Vychovatelky a vychovatel ŠD ZŠ, Příbram VII, 28. října 1


Z činnosti školní družiny ve školním roce 2020/2021

Říjen 2020
I na říjen jsme si pro družinové žáky připravili pestrý zájmový program. Chodili jsme na přírodovědné vycházky, pozorovali měnící se přírodu, sbírali šípky, barevné listy, kaštany, žaludy a jeřabiny. Z posbíraných přírodnin jsme, s fantazií dětem vlastní, vytvářeli krásné podzimní výrobky. Lidovou moudrost jsme si připomínali v pranostikách a lidových příslovích. Podařilo se nám za pomoci mapy, encyklopedie a internetu navštívit v rámci naší celoroční akce „Vzhůru do hor!“ další pohoří naší krásné vlasti, tentokrát Jizerské hory. V odděleních jsme uspořádali již tradiční vlaštovkiádu – děti si vyrobily papírové vlaštovky. Soutěžili jsme o vlaštovku s nejdelším doletem a o nejhezčí vlaštovku. Vlaštovky se dětem moc povedly, a tak si všechny děti zasloužily sladkou odměnu. Všechna oddělení se také zapojila do akce Houbové hrátky. Žáci se učili poznávat houby jedlé i jedovaté, popsat výstroj houbaře a vytvořit si svou kouzelnou houbičku. Za špatného počasí jsme v odděleních soutěžili v kreativním tvoření se stavebnicemi a dále pak vytvářeli různé výrobky s podzimní tematikou. Naše snažení i zájmovou činnost bohužel opět přerušilo nové hygienické nařízení, školy se uzavřely, žáci přešli na distanční výuku a provoz školní družiny byl přerušen. My se však nevzdáváme a připravujeme další zajímavý program na listopad i prosinec. Už se těšíme na setkání a držíme si palce, aby to bylo co nejdříve.


Září 2020
Po dlouhé době přerušení provozu školní družiny jsme se opět sešli ve školní družině a s plnou vervou jsme se pustili do plnění Rámcového ročního programu, který byl zpracován na základě platného ŠVP pro školní družinu. Vzhledem k „době rouškové“ jsme si plán na měsíc září přizpůsobili všem platným bezpečnostním a hygienickým nařízením. Se ctí jsme si poradili i s novou organizací odchodů žáků ze ŠD a jejich předáváním zákonným zástupcům.

Počasí nám přálo, a tak se nám dařilo většinu našich akcí a programu plnit na čerstvém vzduchu. I v letošním školním roce jsme si zvolili názvy jednotlivých oddělení a vytvořili nové erby. Na erbech nám vykvetly Fialky, Kopretinky, Sedmikrásky, Slunečnice, Tulipánci, Růžičky, Divizny, Pivoňky a Sněženky. Každé oddělení si taktéž vymyslelo vtipné motto. Pro letošní školní rok jsme opět vyhlásili celoroční akci, a to s názvem“Vzhůru do hor! – zábavnou formou poznáváme česká pohoří“. Cílem této celoroční akce je seznámit žáky s horami naší vlasti, naučit je vážit si historie a chránit naši krásnou přírodu. V září jsme poznávali Pavlovské vrchy a jejich malebné okolí. Své získané znalosti si žáci ověřili v zábavném kvízu. V programu nám nechyběly ani vycházky do přírody, sportovní akce v jednotlivých odděleních, rytmický pohyb, dopravní výchova a společné tvoření.