Školní družina

Přerušení provozu ŠD

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od 1. března 2021 uzavřou také 1. a 2. ročníky základních škol.

Kompletní text krizového opatření vlády, týkajícího se škol a školských zařízení, naleznete ZDE

 

Informace školní družiny – platba za období leden – červen 2021

 Vážení rodiče,

dovolujeme si vás upozornit na realizaci platby za školní družinu v období leden 2021 až červen 2021.  Částku 900 Kč (150 Kč měsíčně) zašlete prosím do konce ledna 2021 na účet školy: 917120207/0100 pod variabilním symbolem žáka (číslo, které bylo přiděleno vašemu dítěti při nástupu do naší školy – uvedeno v žákovské knížce). Pokud jste si zažádali o převedení vratky na úhradu poplatku roku 2021, zohledněte toto ve svých platbách.

Vyúčtování za období září – prosinec 2020 provedla účetní školy paní Naděžda Suchopárová.

Pokud budete mít k vyúčtování jakékoliv dotazy, kontaktujte, prosím, přímo paní Suchopárovou telefonicky 326 551 444 nebo e-mailem nadezda.suchoparova@5zs-pb.cz

Děkujeme za spolupráci.

Vrácení části poplatku za školní družinu (1.pololetí 2020/2021)

Vážení rodiče,

po uzavření školy nebylo Vašim dětem umožněno navštěvovat školní družinu, přestože jste měli zaplacené školné.

Školní družina byla uzavřena pro žáky 1. a 2. ročníku v období 14.10.- 17.11.2020,  pro ostatní žáky uzavření stále trvá.

Platby za školní družinu v době jejího uzavření je nutno vypořádat do konce kalendářního roku 2020.

Z důvodu stále otevřené možnosti, že by školní družina mohla být ještě do konce kalendářního roku otevřena i pro žáky 3. a vyšších ročníků, stanovuji termín vypořádání na prosinec. Vratky budou hrazeny automaticky zpět na bankovní účty, z kterých byly uhrazeny, případné platby v hotovosti budou řešeny individuálně.

Hodnota vratky, pro žáky, kteří měli uhrazené plné školné:

 • pro žáky 1. a 2. ročníků 150 Kč (poměrná částka za říjen 75,- Kč a listopad 75,-Kč)
 • pro ostatní bude vyčíslena později, dle aktuální situace k 1.12.2020

Vratky ŠD – Covid podzim 2020

 

 

ZÁJEM O  PŘEVEDENÍ ČÁSTKY PRO ČÁSTEČNOU ÚHRADU POPLATKU PRO 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Máte-li, ale zájem o převedení zmíněné částky do druhého pololetí školního roku 2020-21 a částečně tak uhradit platbu školní družiny v tomto období,

je nutné, abyste do 2.12.2020 zaslali žádost na emailovou adresu ekonomky školy: nadezda.suchoparova@5zs-pb.cz . Pak je samozřejmě nutné si ohlídat doplatek v období ledna 2021 (doplatek do částky 900 Kč).

Žádost musí obsahovat jméno dítěte, číslo školní družiny a  variabilní symbol dítěte.

Žádost o převedení poměrné částky platby za ŠD na 2.pol. 2020/2021

 

Informace o provozu ŠD ve školním roce 2020/2021

V případě dotazů kontaktujte vedoucí vychovatelku ŠD paní Ninu Průšovou – nina.prusova@5zs-pb.cz.

 

KONZULTACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Všem žákům navštěvující školní družinu bude předána během září písemně informace s termínem konzultací s vychovatelkou/vychovatelem školní družiny.

 

 

RANNÍ DRUŽINA je umístěna v učebně č. 40, 1.patro, třída 4. B.

PŘÍLOHY:
Rámcový roční plán (tematický) pro školní družinu ve školním roce 2020/2021
Vnitřní řád školní družiny 2020/2021

 

ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení zákonní zástupci žáků,

z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, zamezení pohybu cizích osob v prostorách školy dochází ke změně způsobu předávání žáka ze školní družiny zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Osobní vyzvedávání žáků se bude řídit dle rozpisu. Žáci budou zákonným zástupcům a jimi pověřeným osobám předáváni před hlavním vchodem budovy školy nebo v prostorách školní zahrady (vstup na zahradu brankou vedle budovy školy).

Rozpis předávání žáků zákonným zástupcům a jimi pověřeným osobám:

 1. 13:00 – 13:10 v prostorách školní zahrady
 2. 13:35 – 13:40 (pouze v případě, že žákovi končí vyučování v 13:30 a je již po obědě)
 3. 14:00 – 14:10 (pouze v případě, že žákovi končí vyučování v 13:30 a jde na oběd)
 4. 15:00 – 15:10 v prostorách školní zahrady
 5. 15:30 – 15:35
 6. 15:55 – 16:00
 7. 16:15, 16:30, 16:45 samostatný odchod žáka
 8. 16:15 – 17:00 (Odchod s doprovodem – Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nahlásí zaměstnanci na vrátnici jméno žáka, zaměstnanec dojde pro žáka do družiny, doprovodí žáka do šaten a žáka předá.)

Pokud bude žák odcházet samostatně, bude na základě písemného sdělení (požadavku) zákonného zástupce poslán vychovatelem – vychovatelkou sám do šatny, odkud po přezutí a oblečení odchází sám z budovy školy.

Od 13:10 do 15:00 hodin není možné vyzvedávat žáky před školou ani požadovat jejich samostatný odchod, probíhá zájmové vzdělávání žáků ve školní družině (pokud není rozvrhem vyučování stanoveno jinak).

Žák, který bude odcházet sám a nemá toto uvedeno v Přihlášce do ŠD a v Povinné příloze, bude mít vždy napsaný lístek – Samostatný odchod žáka ze ŠD.

Povinná příloha k Přihlášce do školní družiny pro školní rok 2020/2021 – Tabulka odchodů je závazná. V případě jakékoli změny je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost písemně sdělit vychovateli – vychovatelce, a to nejpozději daný den ráno.

Oddělení ŠD včetně telefonních kontaktů 2020/2021

Přihláška do ŠD

Povinná příloha k Přihlášce do ŠD 2020_2021

Samostatný odchod žáka ze ŠD – vzor

 

 

 


Přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021 se uskuteční na základě podané Přihlášky do školní družiny Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 pro školní rok 2020/2021 včetně Povinné přílohy pro školní rok 2020/2021. Přihlášku je možné si vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři vedoucí vychovatelky. Vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně Povinné přílohy, prosím doručte zpět do školy osobně (vrátnice školy) nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu vedoucí vychovatelky (nina.prusova@5zs-pb.cznejpozději do 1. září 2020, kdy proběhne dodatečný zápis do ŠD.

PŘÍLOHA:
Přihláška do školní družiny při ZŠ 28. října na rok 2020/2021

Povinná příloha k Přihlášce do ŠD 2020_2021

Informace k dodatečnému zápisu do ŠD 1. září 2020

                                                                                                                                                                               

Úplata za pobyt žáka ve školní družině

Úplata za pobyt žáka ve školní družině je prováděna 2x ročně na účet školy č. 917120207/0100; variabilní symbol je číslo přidělené dítěti třídním učitelem – třídní učitelkou při nástupu ke vzdělávání na zdejší základní škole (popř. uveďte i jméno dítěte), specifický symbol pro úhradu ŠD je 100.

První platba 600 Kč musí být provedena do konce září 2020, druhá platba 900 Kč pak do konce ledna 2021. Jiným způsobem nelze úplatu hradit, možná není ani platba obou částek současně!


Do školní družiny dítěti, prosím, připravte:

 • převlečení na pobyt venku – podle uvážení zákonných zástupců a po dohodě s vychovatelem – vychovatelkami (nedoporučuje se značkové drahé oblečení a obuv),
 • lahvičky pro pitný režim,
 • 1 celé balení papírových kapesníčků.
 • na klíčence je pouze čip a klíček od šatní skříňky, popř. malá jmenovka

Žádáme Vás, abyste všechny osobní věci dětí řádně označili.

Vychovatelky a vychovatel ŠD ZŠ, Příbram VII, 28. října 1


Z činnosti školní družiny ve školním roce 2020/2021

Únor 2021

Prvním únorem nám již začalo druhé pololetí tohoto školního roku. I na tento zimní měsíc jsme si připravili ve školní družině bohatý program k využití volnočasových aktivit. Samozřejmě jsme v měsíčním plánu zohlednili všechna epidemiologická nařízení, při všech činnostech jsme důsledně dodržovali veškerá hygienická opatření. V prvním týdnu jsme si užívali zimní radovánky na bohaté sněhové nadílce. Když nám počasí nepřálo, věnovali jsme se četbě oblíbených pohádek, zkusili jsme si i malou dramatizaci přečtených povídek. Povídali jsme si o mezilidských vztazích a vyrobili si krásná a nápaditá přáníčka ke svátku svatého Valentýna. Na druhý únorový týden připadly jarní prázdniny, kdy byl provoz školní družiny pro mizivý zájem o účast na tomto vzdělávání přerušen. Epidemiologická situace nám nedovolila se vrátit k naší prezenční činnosti ani ve třetím únorovém týdnu, kdy naši školu KHS uzavřela. K našemu programu jsme se vrátili až v posledním únorovém týdnu. V rámci celoroční akce „Vzhůru do hor! jsme se pomocí mapy, encyklopedie i internetu seznámili s chráněnou krajinnou oblastí Železné hory. Získané poznatky jsme si již tradičně vyzkoušeli v zábavném kvízu. Stačili jsme si popovídat o tradicích masopustu a o nejzajímavějších karnevalových maskách. Bohužel jsme v tomto roce nemohli uskutečnit náš tradiční karneval s rejem masek. Snad se nám to podaří v příštím roce. Při procházkách do přírody jsme měli možnost sledovat probouzející se přírodu. Těšení na jaro jsme si zpříjemnili výrobou jarních květin. Již jsme se radovali z blížícího se jara a těšili jsme se na nové aktivity a činnosti, ale bohužel opět se všichni přesouváme k distančnímu způsobu vzdělávání. Neztrácíme ovšem víru a dobrou náladu a již teď se připravujeme na činnosti v dalším období, kdy nám už bude dopřáno se naplno zapojit do všech plánovaných zájmových akcí školní družiny.


Leden 2021

Do nového kalendářního roku 2021 jsme se v lednu vrhli plnou parou, i když pouze se žáky 1. a 2. tříd a při dodržování těch nejpřísnějších protiepidemických nařízení. První relaxační chvilky jsme vyplnili povídáním o dárcích, které jsme našli pod stromečkem, ty nejoblíbenější jsme ztvárnili i kresbou. Pak následovalo vyprávění o třech králích, kteří přinesli do Betléma Ježíškovi své nejcennější dary. Připomněli jsme si i tradice konání Tříkrálové sbírky a vysvětlili si pojem solidarity a pomoci. Společně v jednotlivých odděleních jsme si vytvořili tříkrálovou stolní hru a vyrobili jsme si královské koruny. Jelikož tento leden nám dopřál i pěknou sněhovou nadílku, mohli jsme se dosyta vyřádit při jízdě na kluzácích, stavbě sněhuláků, iglú, tvorbě stop a obrazců ve sněhu. Při častých tematických vycházkách jsme nejenom pozorovali změny v přírodě, ale mysleli jsme i na ptáčky a zvířátka a postarali jsme se o to, aby měli dostatek potravy. Při našem tvoření jsme využívali různé materiály a techniky. Malé šikovné ručičky vytvořili vlněné bambule, papírové čepice a rukavice, skládané konvice a hrnky na čaj, sněhuláky všech druhů a velikostí, tučňáky, brusle. Fantazie jsme meze nekladli, jak je vidět na přiložených fotografiích. Svou zdatnost a představivost jsme měli možnost si vyzkoušet při zábavné zimní olympiádě, kde jsme soutěžili v hodu koulí na cíl i do dálky, tvorbě originálních sněhových obrazců, slalomu na sněhu mezi stromy, skoku na lyžích bez lyží, krasobruslení bez bruslí. Všichni jsme se pořádně pobavili a smlsli si na sladké odměně. V rámci poznávání krajin věčného ledu jsme se naučili pracovat s mapou, encyklopedií i webovými stránkami. Zpívat bohužel nesmíme, a tak jsme si alespoň poslechli písničku J. Nohavici Lachtani, naučili jsme se slova a vytleskávat rytmus. Připomněli jsme si společně Den lachtanů, tuleňů a velryb, a s tím spojenou ochranu ohrožených druhů živočichů a nutnost chránění přírody. V rámci naší celoroční družinové akce „Vzhůru do hor!“ jsme se seznámili s naším nejvyšším pohořím Krkonošemi. Za pomoci atlasu a internetu jsme měli možnost poznat ta nejkrásnější a nejzajímavější místa Krkonoš, při promítání Krkonošských pohádek jsme si připomněli postavu vládce hor Krakonoše, přiblížili jsme si těžký život lidí v horách. V zábavném kvízu jsme si pak ověřili získané znalosti a nakreslili jsme si i Krakonoše. Naše snaha byla opět sladce odměněna. Leden nám utekl jako voda v řece a je tu pololetní vysvědčení a s ním i jednodenní pololetní prázdniny.


Prosinec 2020

A už tu máme nejkrásnější čas v roce. Ze všech stran na nás dýchá doba adventu a vánoční atmosféra. Všichni se moc těšíme na Ježíška, a tak i naše družinová činnost je takto svátečně naladěna. Každé oddělení si vytvořilo svůj originální adventní kalendář, do kterého vychovatelé ukryli malé dárečky pro všechny děti. Tvorbou čertů, andělů a Mikulášů jsme si připomněli sv. Mikuláše a zvyky s tímto dnem spojené. Pak už jsme se ale s vervou pustili do vyrábění betlémů, ozdob na stromeček, vánočních přáníček a drobných dárků pro naše blízké. Nezapomněli jsme ani na dopis Ježíškovi, kde jsme nakreslili nebo napsali naše největší přání. Mysleli jsme v tomto čase i na zvířátka v útulcích a v přírodě. Velkou radost nám udělal i první sněhový poprašek. Hned jsme se snažili postavit alespoň miniaturní sněhuláčky. Naše kroky směřovaly do parků, na Nový rybník či k Oborám, kde jsme dopřáli nějaké to vhodné sousto kačenkám. Inspiraci pro naše tvoření jsme čerpali při procházkách městem – prohlédli jsme si vánoční výzdobu na náměstí 17. listopadu i na náměstí T. G. Masaryka. Při poslechu vánočních koled a svátečního vyprávění jsme se naučili správně prostírat vánoční stůl a vyměnili si recepty na vánoční cukroví. Bohužel jsme letos nemohli uspořádat naše tradiční předvánoční zpívání a besídky s ochutnávkou cukroví. Vynahradili jsme si to milým posezením s vánočním povídáním a výměnou vyrobených dárečků. Epidemiologická opatření nám nyní nedovolila ani navštívit hornický domeček. Jsme šikovní a chytří, tak jsme zvládli tento krásný čas s čekáním na Ježíška opravdu se ctí. Do příštího roku si moc přejeme, aby se naše modrá planeta vypořádala s epidemií a my se mohli zase naplno věnovat naší bohaté zájmové činnosti. Všichni vychovatelé vám přejí klidné vánoční svátky plné štěstí a pohody a pevné zdraví i hodně úspěchů po celý rok 2021.


Listopad 2020

Od začátku listopadu pokračovala pro žáky školy distanční forma výuky. K této distanční výuce se připojila i školní družina. Zájemcům z řad žáků zapsaných do školní družiny byla nabídnuta možnost připojovat se v odpoledních hodinách k videokonferencím vychovatelů jednotlivých oddělení. Vychovatelé si pro své žáčky připravili hádanky, kvízy, soutěže, hry, malování a lehké tvoření. Vychovatelé se snažili motivovat děti k aktivnímu využití volného času nabídnutými zájmovými aktivitami. V rámci celoroční akce Vzhůru do hor! se děti seznámily s nám nejbližším pohořím s CHKO Brdy. Brdy známe určitě všichni, a tak děti zazářily i v zábavném kvízu o tomto pohoří. Připomněli jsme si svátek sv. Martina, jeho nelehký život a na dálku jsme malovali nebo vyráběli jeho bílého koníka. Od 18. listopadu se otevřely školy, a s nimi i školní družina, pro žáky 1. a 2. ročníků. Za zvýšených hygienických opatření jsme se vrhli do zájmových činností, které jsme nemohli více než měsíc provozovat. Společně jsme si zasportovali na školním hřišti, poznávali jsme stromy na školní zahradě, vyráběli jsme zvířátka, vyprávěli si zážitky z doby, kdy jsme se neviděli, připomněli jsme si listopadové pranostiky, pozorovali jsme změny v přírodě a začali jsme se chystat na advent. Poslední listopadový den jsme ve škole přivítali i naše kamarády z 3., 4. a 5. tříd. Dali jsme se do výroby adventního kalendáře, popovídali jsme si o sv. Kateřině a lidových tradicích. Vyráběli jsme již Mikuláše, čertíky a andílky. Snažili jsme se velkou část zájmové činnosti přesunout na čerstvý vzduch, abychom se otužovali a předcházeli tak nákazám. Teď už se společně těšíme, že již spolu prožijeme krásný adventní čas a budeme netrpělivě vyhlížet Vánoce.


Říjen 2020
I na říjen jsme si pro družinové žáky připravili pestrý zájmový program. Chodili jsme na přírodovědné vycházky, pozorovali měnící se přírodu, sbírali šípky, barevné listy, kaštany, žaludy a jeřabiny. Z posbíraných přírodnin jsme, s fantazií dětem vlastní, vytvářeli krásné podzimní výrobky. Lidovou moudrost jsme si připomínali v pranostikách a lidových příslovích. Podařilo se nám za pomoci mapy, encyklopedie a internetu navštívit v rámci naší celoroční akce „Vzhůru do hor!“ další pohoří naší krásné vlasti, tentokrát Jizerské hory. V odděleních jsme uspořádali již tradiční vlaštovkiádu – děti si vyrobily papírové vlaštovky. Soutěžili jsme o vlaštovku s nejdelším doletem a o nejhezčí vlaštovku. Vlaštovky se dětem moc povedly, a tak si všechny děti zasloužily sladkou odměnu. Všechna oddělení se také zapojila do akce Houbové hrátky. Žáci se učili poznávat houby jedlé i jedovaté, popsat výstroj houbaře a vytvořit si svou kouzelnou houbičku. Za špatného počasí jsme v odděleních soutěžili v kreativním tvoření se stavebnicemi a dále pak vytvářeli různé výrobky s podzimní tematikou. Naše snažení i zájmovou činnost bohužel opět přerušilo nové hygienické nařízení, školy se uzavřely, žáci přešli na distanční výuku a provoz školní družiny byl přerušen. My se však nevzdáváme a připravujeme další zajímavý program na listopad i prosinec. Už se těšíme na setkání a držíme si palce, aby to bylo co nejdříve.


Září 2020
Po dlouhé době přerušení provozu školní družiny jsme se opět sešli ve školní družině a s plnou vervou jsme se pustili do plnění Rámcového ročního programu, který byl zpracován na základě platného ŠVP pro školní družinu. Vzhledem k „době rouškové“ jsme si plán na měsíc září přizpůsobili všem platným bezpečnostním a hygienickým nařízením. Se ctí jsme si poradili i s novou organizací odchodů žáků ze ŠD a jejich předáváním zákonným zástupcům.

Počasí nám přálo, a tak se nám dařilo většinu našich akcí a programu plnit na čerstvém vzduchu. I v letošním školním roce jsme si zvolili názvy jednotlivých oddělení a vytvořili nové erby. Na erbech nám vykvetly Fialky, Kopretinky, Sedmikrásky, Slunečnice, Tulipánci, Růžičky, Divizny, Pivoňky a Sněženky. Každé oddělení si taktéž vymyslelo vtipné motto. Pro letošní školní rok jsme opět vyhlásili celoroční akci, a to s názvem“Vzhůru do hor! – zábavnou formou poznáváme česká pohoří“. Cílem této celoroční akce je seznámit žáky s horami naší vlasti, naučit je vážit si historie a chránit naši krásnou přírodu. V září jsme poznávali Pavlovské vrchy a jejich malebné okolí. Své získané znalosti si žáci ověřili v zábavném kvízu. V programu nám nechyběly ani vycházky do přírody, sportovní akce v jednotlivých odděleních, rytmický pohyb, dopravní výchova a společné tvoření.