Školní družina

ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠD

Vážení rodiče,

z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, zamezení pohybu cizích osob v prostorách školy bude vstup rodičům umožněn k vyzvednutí svého dítěte takto:

S platností od 22. 10. 2018 bude budova školy přístupná zákonnému zástupci, popřípadě jím určené osobě, k osobnímu vyzvednutí dítěte po obědě od 13,00 do 13,15 hodin. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba bude mít přístup pouze do prostor šaten, kde mu bude dítě předáno vychovatelkou u šatní skříňky dítěte. Pokud nebude dítě v této době vyzvednuto, zúčastní se hlavní činnosti svého oddělení a bude jej možné vyzvednout nejdříve v 15,00 hodin. Děti, které mají vyučování do 13:30 hodin si mohou rodiče vyzvedávat za stejných podmínek v době od 14:00 do 14:15 hodin.

Od 13,15 do 15,00 hod. není možné vyzvedávat děti, probíhá zájmové vzdělávání žáků ve školní družině.

Dále pak v době mezi 15,00 až 17,00 hod. je opět možnost vyzvednout si své dítě osobně, a to v kmenové třídě školní družiny v 1. patře školy.

Žák, který bude odcházet sám, bude mít vždy napsaný lístek – vzor v příloze a také dostupný na webu školy.

Vyzvedávání dětí ze školní družiny – vzor

Telefonní čísla vychovatelek školní družiny


INFORMACE PRO RODIČE

(Školní rok 2018/2019)

Školní družina ZŠ, Příbram VII, 28. října 1

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:00 hod. do 7:40 hodin a po jeho skončení do 17:00 hodin.

Režim dne ŠD:

ranní družina: hlavní budova školy, 1. parto
6:00 – 7:30  individuální odpočinkové činnosti;

odpolední družina:
11:40 – 12:30 hygiena, oběd
12:30 – 13:00 odpočinkové činnosti; přechod na odpolední vyučování

13:00 – 13:15 vyzvednutí dítěte  (u šatních skříněk)
13:15 – 15:00 zájmové vzdělávání – rekreační a zájmové činnosti
15:00 – 16:00 odchody žáků, spojování oddělení

konečná družina:
16:00 – 17:00 provoz ve třídě II.B (hlavní budova školy)
předávání žáků do oddělení s delším provozem – do 17:00 hod.
didaktické hry, individuální a skupinové odpočinkové činnosti

Režim dne je přizpůsobován rozvrhu hodin jednotlivých tříd.


Důležité informace:

Hlavním posláním školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání, odpočinku a rekreace žáků. Organizovaná systematická činnost školní družiny (vycházky, akce, odpočinkové, rekreační i zájmové činnosti) probíhá v době od 13:30 hod. nebo pak od 15:00 hod. až do konce provozu, tzn. do 17:00 hod.

Pokud bude Vaše dítě navštěvovat některý ze zájmových útvarů mimo školu, přizpůsobte, prosím, jeho odchod ze ŠD provozu naší školní družiny.

V případě, že dítě odchází jinak, než je stanoveno podle přihlášky ŠD, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce.

Po odchodu dítěte ze ŠD za něj přebírá odpovědnost jeho zákonný zástupce.

Příklad znění žádosti o mimořádný odchod žáka ze ŠD:

Můj syn/dcera…………………bude dne……….. odcházet SÁM/SAMA ze ŠD v…………

Přebírám plnou zodpovědnost.            Podpis zákonného zástupce…………………………………

Bližší informace jsou obsaženy ve vnitřním řádu školní družiny a ve školním řádu, které jsou k dispozici na nástěnkách a na webových stránkách školy. Žádáme Vás, abyste se s nimi seznámili a dodržovali je.


Úplata za pobyt žáka ve školní družině

Úplata za pobyt žáka ve školní družině je prováděna 2x ročně na účet školy č. 917120207/0100; variabilní symbol je číslo přidělené vedoucí vychovatelkou ŠD, které jste obdrželi u zápisu do školní družiny dne 3. září 2018 (popř. uveďte i jméno dítěte), specifický symbol pro úhradu ŠD je 100.

První platba 600 Kč musí být provedena do konce září 2018, druhá platba 900 Kč pak do konce ledna 2019. Jiným způsobem nelze úplatu hradit, možná není ani platba obou částek současně!


Do školní družiny dítěti, prosím, připravte:

  • převlečení na pobyt venku – podle uvážení rodičů a po dohodě s vychovatelkami,
  • lahvičky pro pitný režim,
  • 1 celé balení papírových kapesníčků.

Žádáme Vás, abyste všechny osobní věci dětí řádně označili.

Vychovatelky ŠD ZŠ, Příbram VII, 28. října 1


Z činnosti školní družiny ve školním roce 2018/2019

Červen

Červen patří mezi nejkrásnější měsíce školního roku, protože se již všichni těšíme na prázdniny. Nejinak tomu bylo i ve školní družině. Vyprávěli jsme si o našich prázdninových očekáváních, kdo se kam chystá a co hezkého by chtěl vidět a zažít. K putování po naší krásné vlasti nám posloužila velká mapa a v poznávání evropských zemí nám pomohl atlas. Na začátku června jsme na odděleních oslavili Mezinárodní den dětí, popovídali jsme si o funkci rodiny, postavení dítěte v rodině, o lince bezpečí i hnutí UNICEF. Při návštěvách dopravního hřiště jsme si zopakovali pravidla silničního provozu a připomněli nutnost nošení bezpečnostních prvků, hlavně přilby. Slunečné počasí nám opravdu přálo, a tak jsme vyráželi do přírody a hlavně na Nový rybník, kde jsme se mohli dostatečně vyřádit na Rákosníčkově hřišti, ve vodním světě i na trampolíně. Ochlazovat jsme se chodili do cukrárny, kde jsme se učili nejen správně nakupovat, ale i mlsat zmrzlinu. Všechna oddělení se aktivně zapojila do celoškolní akce Kloboukový den. Děti si kloboučky přinesly, ale i vyrobily originály a uspořádaly malou výstavku. S velkým úspěchem se setkala i celo družinová akce Olympijské hry. Děti měly možnost poměřit si své síly ve veselém skoku dalekém, skákání přes švihadlo, hodu míčkem do terče a kroužením s obručí. Za snahu a fair play byly děti odměněny medailemi, drobnými věcnými dárky a sladkostí. Tradicí naší školní družiny je i závěrečné zpívání na chodbě školy. Za hudebního doprovodu vychovatelky Jitky Slámové jsme si všichni s chutí zazpívali, popřáli si krásné prázdniny a zhodnotili celý školní rok. Děti se pak ještě rozloučily se svými vychovateli v odděleních, a to formou zábavného odpoledne s malým piknikem. Před odchodem na prázdniny byly děti poučeny o dodržování BOZ, pitného režimu a BESIP. Přejeme všem dětem i jejich zákonným zástupcům krásné prožití prázdnin, spoustu nových zážitků a hlavně pohodu a aktivní odpočinek.


Květen

Květen jsme v odděleních školní družiny přivítali vysvětlením pranostik, které se k němu vážou a ukázali si na nich pravdivost i odlišnost od lidových mouder a tradic. Samozřejmě jsme nezapomněli na naše milé maminky a ke Dni matek jsme jim nachystali roztomilá přáníčka a vyrobili drobné dárečky. Kroužek Zpívání pro radost pod vedením paní vychovatelky Jitky Slámové připravil hudební vystoupení pro babičky v Domově důchodců na Březových Horách. Všechna oddělení se zapojila do výroby dárečků pro babičky a po vystoupení děti babičkám dárky předaly. Toto vystoupení spojené s oslavou Dne matek se stalo v domově důchodců už tradicí. Školní zahradu jsme se rozhodli zkrášlit novými rostlinami. Paní vychovatelka Marcela Dlesková zajistila pro všechna oddělení rostlinky, zeminu i hnojivo a děti z jednotlivých oddělení si za pomoci svých vychovatelů zasadily svoji rostlinku, o kterou se budou pečlivě starat a budou sledovat její růst a pokroky, které dělá. Za pomoci rodičů jsme zasadili na školní zahradě i vrbu. S dětmi jsme si popovídali o důležitosti ochrany životního prostředí a nutnosti podpory sázení rostlin a péči o ně. Děti si vyzkoušely práci na zahradě a věříme, že budou mít radost z vykonané práce, hlavně až nám naše rostlinky krásně rozkvetou a zavoní. Všechny děti se také naučily novou družinovou hymnu o kamarádství, kterou ztvárňujeme i pohybem. Je všeobecně známou pravdou, že děti potřebují mnoho pohybu na čerstvém vzduchu, a tak jsme vyráželi do městských parků, lesoparků a sportovních areálů. Při vycházkách jsme sledovali změny v přírodě. Na sportovištích jsme svou pohybovou zdatnost prověřovali a upevňovali při štafetových soutěžích, míčových hrách i skákání přes švihadlo a házení létajícím talířem. Měsíc jsme zakončili módní přehlídkou na téma: Letní originální modely. Děti se vžily do rolí modelů a modelek a s chutí předvedly neobvyklé, nápadité a originální modely, které si samy nebo za pomoci vychovatelů i rodičů připravily. Sladkou odměnu si zasloužily všechny zúčastněné děti. Odpoledne s módou jsme si opravdu všichni moc užili a velice jsme se pobavili. Teď už nás čeká posledních dvacet osm dní a pak už vyrazíme na prázdniny.


Duben 2019

Hurá, jaro už je tady! Všichni jsme se už moc těšili na jaro, a to i k nám do družiny dorazilo. Konečně se pro nás otevřela všechna dětská hřiště, sluníčko nás pěkně hřálo a my jsme měli hned prima náladu. Krásného počasí jsme vrchovatě využívali k pobytu v přírodě, na dětských hřištích, v lesoparcích, ve sportovních areálech, na školním hřišti i školní zahradě. Při vycházkách jsme pozorovali měnící se přírodu, hnízdění ptáků, nové přírůstky v zoo koutku na Novém rybníku i vodní ptactvo na Fialově rybníku a obou Oborách. Nezapomínali jsme ani na aktivní pohyb na čerstvém vzduchu. Vždyť je přece nutné, abychom se vysportovali na léto a zbavili se zimní lenosti. To se nám dařilo při společných sportovních kláních. Neopomněli jsme ani návštěvu knihovny, kde si mohly děti nejen prohlédnout knížky a časopisy, ale i vyrobit veselou jarní záložku a ozdobit připravenou pomlázku. Na Velikonoce jsme se v jednotlivých odděleních připravovali opravdu svědomitě. Zaseli jsme společně obilí a pravidelně ho zalévali. Každý den jsme pozorovali klíčící semínka. Odměnou za naši péči bylo krásné zelené osení. S využitím různých technik jsme vyráběli velikonoční přáníčka, veselé zápichy i originální kraslice. Připomněli jsme si velikonoční tradice a zvyky našich předků. Děti se ovšem nejvíce těšily na pomlázku. Relaxační a odpočinkovou činnost jsme využili k soutěžení ve znalosti dopravních značek, neboť jako chodci jsme také účastníky silničního provozu a správné dodržování bezpečnosti a pravidel silničního provozu nám proto nesmí zůstat cizí. V rámci Dne Země jsme společnými silami uklidili celou školní zahradu a připomněli jsme si důležitost ochrany životního prostředí, nutnost třídění odpadu a šetření s vodou, která se v těchto suchých dnech stává velmi vzácnou. Měsíc jsme zakončili „Svátkem čarodějnic“. V každém oddělení jsme si vyrobili různé čaroděje a čarodějnice, které jsme vystavili na chodbě školy. V odděleních jsme si společně zatančili při čarodějném reji.


Březen 2019
Březen je už jarní měsíc, a tak jsme se všichni naladili na jaro. Hlavním tématem celého měsíce bylo motto: „Chytili jsme na pasece motýlka“. Děti napříč odděleními vyráběly, malovaly, skládaly, nalepovaly a vystřihovaly různé druhy i velikosti motýlů. Šikovné ručičky vytvořily motýlky jen se rozletět po louce. Tihle kouzelní barevní motýlci teď zdobí 1. patro naší školy a navozují i v chladných dnech pocit jarního sluníčka.

K jaru neodmyslitelně patří i vycházky do přírody, pozorování jarních květin a rašících stromů. Děti si na těchto tematických procházkách připomínají důležitost ochrany vodních toků a zůstávají věrné zásadám ŠVP „Modrá planeta“. Voda slouží i pro radost a zábavu, a proto si děti společně se svými vychovateli vyrobili lodičky z přírodního materiálu a ty pak pouštěli po proudu řeky Litavky. Mláďata a jaro patří také k sobě. Pomocí zábavných soutěží a kvízů jsme se naučili poznávat pojmenovávat mláďata našich nejznámějších zvířat.

Nezapomněli jsme ani na fakt, že březen je měsícem knihy. Všechna oddělení postupně navštívila Knihovnu Jana Drdy a děti si měly možnost připomenout úlohu knížek v našem celém životě. Paní knihovnice si pro družinové děti připravily pěkný program o Ondřeji Sekorovi a jeho nejznámější knize Ferda Mravenec. Prohlédli jsme si model mraveniště a také jsme si každý jedno 3D mraveniště vyrobil dle vlastní fantazie a šikovnosti. V knihovně jsme si také vzpomněli na výročí vstupu naší země do NATO a měli jsme možnost si zhotovit vojenskou jmenovku.

Školní hřiště jsme využili pro hry s míčem a štafetové soutěže, neboť nesmíme opomenout ani aktivní odpočinek a zdravé sportování na čerstvém vzduchu.

Vyvrcholením měsíce se stala pěvecká soutěž v jednotlivých odděleních SUPERSTAR. Děti si připravily písničku s jarní tematikou a tu interpretovaly před svými kamarády. Při této soutěži se děti učily nejen vystupovat před publikem, ale zkusily si i funkci poroty a diváků – posluchačů. Všichni přítomní účinkující byli sladce odměněni a vítězové získali medaile.

Na začátku měsíce dubna se uskuteční zápis do 1. tříd, a proto jsme pro naše budoucí prvňáčky v odděleních přichystali malé uvítací dárečky, aby se na naši školu těšili a neměli ze zápisu vůbec žádné obavy.


Únor 2019

Měsíc únor bývá měsícem masopustů, karnevalů, rejů masek a všeobecného veselí. Ani ve školní družině jsme za touto tradicí nezůstali pozadu. Děti si v odděleních vyprávěly o masopustu a masopustních zvycích. Každé oddělení si vyrobilo dle fantazie a šikovnosti dětí svého obřího veselého klauna. Tito papíroví i hadroví klauni a šašci pak ozdobily chodbu školy v I. patře a navodily tak příjemnou náladu pro všechny děti i vyučující. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na svátek Svatého Valentýna. Při této příležitosti jsme s dětmi navštívili dětské oddělení Knihovny Jana Drdy na Březových Horách, kde si pro nás paní knihovnice připravily valentýnský program. Vyprávěly nám o tradici tohoto svátku zamilovaných a společně jsme si zhotovili sice malou, ale velmi milou „Valentýnku“. Jednotlivá oddělení si popovídala o mezilidských vztazích a taktéž si vyrobila láskyplná přáníčka ve svých třídách. Nezapomínali jsme ani na zdravý životní styl a aktivní odpočinek na čerstvém vzduchu. Byli jsme se projít u Obory, na Novém rybníku i na Fialáku. Pozorovali jsme změny v přírodě a porovnávali je s únorovými pranostikami. Vyvrcholením únorového plánu se stal tradiční družinový karneval s rejem masek. V krásně vyzdobené tělocvičně si děti společně se svými vychovateli zatančili i zasoutěžili. Nechyběla ani sladká odměna pro všechny zúčastněné děti. Poděkování za toto úžasné odpoledne patří panu vychovateli Romanu Valachovi.


Leden 2019

Tématem celého ledna se stalo Ledové království aneb Cesta za polární kruh. První akcí této celodružinové aktivity byla výroba obřích sněhuláků z rozličných materiálů. Děti z každého oddělení si podle vlastní fantazie a dovedností vytvořily svého maxi sněhuláka, který ozdobil chodbu školy v 1. patře. Pokud to sněhové podmínky dovolily, pak si děti postavily i opravdové sněhové panáčky či sněhová obydlí. Při návštěvě dětského oddělení knihovny Jana Drdy na Březových Horách se děti naučily pracovat s atlasem a encyklopediemi. V odděleních si děti zvolily zvířátko žijící v severních oblastech naší planety. O jednotlivých zvířatech si zjistily potřebné informace a pak vybrané zvířátko ztvárnily vlastní technikou. Na chodbě pak vzniklo opravdové Ledové království oživené sovicí sněžnou, tučňákem císařským, ledními medvědy, mroži, tuleni, polární liškou a sobem polárním. Nechyběli ani Eskymáci se svým ledovým obydlím – iglú. Paní vychovatelka Lenka Andrášková připravila pro všechny děti soutěže a kvízy vztahující se k této tématice. Na školní zahradě jsme pravidelně plnili krmítka pro ptáčky. Při vycházkách na Nový rybník, Fialův rybník a k oběma Oborám jsme nezapomínali ani na kachny, kterým jsme vždy přinesli něco na zub. Pokud k nám bylo počasí vlídné a napadl sníh, tak jsme si užili i zimních radovánek na kluzácích. Zimní sporty a zimní oblečení jsme si připomněli pantomimou, kresbou i tvořivým vyráběním. Nezapomněli jsme ani na Tři krále a jejich sbírku, vysvětlili jsme si pojem solidarita, pomoc druhým a zdůraznili jsme důležitost kamarádství a skromnosti. V příslovích a pranostikách jsme hledali lidové tradice a starou moudrost. Připomněli jsme si nutnost přísunu vitamínů a vhodného oblékání. Besedovali jsme o bezpečnosti v zimním období a předcházení úrazům.


Prosinec 2018

Celý prosinec probíhal v rámci adventního času. Děti v odděleních si vyrobily své adventní kalendáře a zvolily si pravidla pro jejich denní otevírání. Dalším korálkem na předvánoční stužce se stalo Peklo v ŠD. Do pekla přispělo každé oddělení jedním maxičertem. Dále děti vyráběly papírové řetězy, ozdoby z různých materiálů, andílky, vánoční přáníčka i svícínky, či rozmanité dárečky. Každoroční celodružinovou akcí je návštěva Hornického domečku na Březových Horách. Ani letos tomu nebylo jinak. Zaměstnanci muzea si pro děti připravili bohatý program. Takže si děti mohly nejenom upéci hornický perníček, ale mohly si jej i krásně nazdobit. Při lití olova se tázaly, zda se splní jejich přání. Zhotovily si ozdoby z korálků, zvířátka z chlebového těsta nebo svatý obrázek. Při všem tom vánočním tvoření jsme nezapomínali ani na zdravý pohyb na čerstvém vzduchu. Chodili jsme na procházky městem a prohlíželi si vánoční výzdobu. Při tematických vycházkách do okolí jsme pozorovali měnící se přírodu. Nezapomněli jsme ani na zvířátka a ptáčky. I jim jsme drobnými potravinovými dárky zpříjemnili advent. Krásně navlečeným korálkem se stalo již tradiční vystoupení dětí z kroužku Zpívání pro radost pod vedením paní vychovatelky Jitky Slámové. Děti nám svým zpěvem navodily příjemnou vánoční náladu a my všichni jsme si s chutí zazpívali s nimi. Posledním korálkem na předvánoční stužce byly vánoční besídky v jednotlivých odděleních. Děti společně s vychovateli svátečně vyzdobily stoly, zazpívaly si koledy, ochutnaly vánoční cukroví a nakonec si odnesly i malé dárečky. Do nového roku jsme si všichni popřáli mnoho zdaru při učení a spoustu pěkných zážitků a akcí ve školní družině.


Listopad 2018
Pranostikou o svatém Martinovi jsme začali, ale sníh zatím nepřivezl. Všechna vytvořená podzimní dílka žáků ŠD jsou k vidění na výstavě – PODZIM V ŠD. Navštívili jsme i knihovnu na Březových Horách s programem o J. Ladovi. Společnou akcí byl tentokrát “Rekord – čepice a rukavice“ v tělocvičně školy. Naměřená délka byla 69 metrů 80 cm. Všem krásný adventní čas!


Říjen 2018
Podzimní měsíc říjen nám dopřál ještě plno sluníčka ke sportování i vycházkám v okolí školy. Krmili jsme labutě a kachny. Měli jsme jablíčkový týden a stavěli jsme z přírodnin. Oddělení Šmoulíků ochutnalo pavoukové sušenky. Všechny výrobky jsou k vidění na výstavě v 1.patře školy.


Září 2018
Školní družina zahájila provoz na všech 9 odděleních, žáci byli poučeni Řádem ŠD i Řádem ŠJ. Na svých odděleních si stanovili žáci pravidla, která se musí dodržovat. Sluníčko nám přálo a tak jsme byli převážně venku. Naučili jsme se společnou říkanku „Sluníčko se probudilo“ a každé oddělení vyrobilo své sluníčko.