Školní družina

ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠD

Vážení rodiče,

z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, zamezení pohybu cizích osob v prostorách školy bude vstup rodičům umožněn k vyzvednutí svého dítěte takto:

S platností od 22. 10. 2018 bude budova školy přístupná zákonnému zástupci, popřípadě jím určené osobě, k osobnímu vyzvednutí dítěte po obědě od 13,00 do 13,15 hodin. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba bude mít přístup pouze do prostor šaten, kde mu bude dítě předáno vychovatelkou u šatní skříňky dítěte. Pokud nebude dítě v této době vyzvednuto, zúčastní se hlavní činnosti svého oddělení a bude jej možné vyzvednout nejdříve v 15,00 hodin. Děti, které mají vyučování do 13:30 hodin si mohou rodiče vyzvedávat za stejných podmínek v době od 14:00 do 14:15 hodin.

Od 13,15 do 15,00 hod. není možné vyzvedávat děti, probíhá zájmové vzdělávání žáků ve školní družině.

Dále pak v době mezi 15,00 až 17,00 hod. je opět možnost vyzvednout si své dítě osobně, a to v kmenové třídě školní družiny v 1. patře školy.

Žák, který bude odcházet sám, bude mít vždy napsaný lístek – vzor v příloze a také dostupný na webu školy.

Vyzvedávání dětí ze školní družiny – vzor

Telefonní čísla vychovatelek školní družiny


INFORMACE PRO RODIČE

(Školní rok 2018/2019)

Školní družina ZŠ, Příbram VII, 28. října 1

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:00 hod. do 7:40 hodin a po jeho skončení do 17:00 hodin.

Režim dne ŠD:

ranní družina: hlavní budova školy, 1. parto
6:00 – 7:30  individuální odpočinkové činnosti;

odpolední družina:
11:40 – 12:30 hygiena, oběd
12:30 – 13:00 odpočinkové činnosti; přechod na odpolední vyučování

13:00 – 13:15 vyzvednutí dítěte  (u šatních skříněk)
13:15 – 15:00 zájmové vzdělávání – rekreační a zájmové činnosti
15:00 – 16:00 odchody žáků, spojování oddělení

konečná družina:
16:00 – 17:00 provoz ve třídě II.B (hlavní budova školy)
předávání žáků do oddělení s delším provozem – do 17:00 hod.
didaktické hry, individuální a skupinové odpočinkové činnosti

Režim dne je přizpůsobován rozvrhu hodin jednotlivých tříd.


Důležité informace:

Hlavním posláním školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání, odpočinku a rekreace žáků. Organizovaná systematická činnost školní družiny (vycházky, akce, odpočinkové, rekreační i zájmové činnosti) probíhá v době od 13:30 hod. nebo pak od 15:00 hod. až do konce provozu, tzn. do 17:00 hod.

Pokud bude Vaše dítě navštěvovat některý ze zájmových útvarů mimo školu, přizpůsobte, prosím, jeho odchod ze ŠD provozu naší školní družiny.

V případě, že dítě odchází jinak, než je stanoveno podle přihlášky ŠD, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce.

Po odchodu dítěte ze ŠD za něj přebírá odpovědnost jeho zákonný zástupce.

Příklad znění žádosti o mimořádný odchod žáka ze ŠD:

Můj syn/dcera…………………bude dne……….. odcházet SÁM/SAMA ze ŠD v…………

Přebírám plnou zodpovědnost.            Podpis zákonného zástupce…………………………………

Bližší informace jsou obsaženy ve vnitřním řádu školní družiny a ve školním řádu, které jsou k dispozici na nástěnkách a na webových stránkách školy. Žádáme Vás, abyste se s nimi seznámili a dodržovali je.


Úplata za pobyt žáka ve školní družině

Úplata za pobyt žáka ve školní družině je prováděna 2x ročně na účet školy č. 917120207/0100; variabilní symbol je číslo přidělené vedoucí vychovatelkou ŠD, které jste obdrželi u zápisu do školní družiny dne 3. září 2018 (popř. uveďte i jméno dítěte), specifický symbol pro úhradu ŠD je 100.

První platba 600 Kč musí být provedena do konce září 2018, druhá platba 900 Kč pak do konce ledna 2019. Jiným způsobem nelze úplatu hradit, možná není ani platba obou částek současně!


Do školní družiny dítěti, prosím, připravte:

  • převlečení na pobyt venku – podle uvážení rodičů a po dohodě s vychovatelkami,
  • lahvičky pro pitný režim,
  • 1 celé balení papírových kapesníčků.

Žádáme Vás, abyste všechny osobní věci dětí řádně označili.

Vychovatelky ŠD ZŠ, Příbram VII, 28. října 1


Z činnosti školní družiny ve školním roce 2018/2019

Prosinec 2018

Celý prosinec probíhal v rámci adventního času. Děti v odděleních si vyrobily své adventní kalendáře a zvolily si pravidla pro jejich denní otevírání. Dalším korálkem na předvánoční stužce se stalo Peklo v ŠD. Do pekla přispělo každé oddělení jedním maxičertem. Dále děti vyráběly papírové řetězy, ozdoby z různých materiálů, andílky, vánoční přáníčka i svícínky, či rozmanité dárečky. Každoroční celodružinovou akcí je návštěva Hornického domečku na Březových Horách. Ani letos tomu nebylo jinak. Zaměstnanci muzea si pro děti připravili bohatý program. Takže si děti mohly nejenom upéci hornický perníček, ale mohly si jej i krásně nazdobit. Při lití olova se tázaly, zda se splní jejich přání. Zhotovily si ozdoby z korálků, zvířátka z chlebového těsta nebo svatý obrázek. Při všem tom vánočním tvoření jsme nezapomínali ani na zdravý pohyb na čerstvém vzduchu. Chodili jsme na procházky městem a prohlíželi si vánoční výzdobu. Při tematických vycházkách do okolí jsme pozorovali měnící se přírodu. Nezapomněli jsme ani na zvířátka a ptáčky. I jim jsme drobnými potravinovými dárky zpříjemnili advent. Krásně navlečeným korálkem se stalo již tradiční vystoupení dětí z kroužku Zpívání pro radost pod vedením paní vychovatelky Jitky Slámové. Děti nám svým zpěvem navodily příjemnou vánoční náladu a my všichni jsme si s chutí zazpívali s nimi. Posledním korálkem na předvánoční stužce byly vánoční besídky v jednotlivých odděleních. Děti společně s vychovateli svátečně vyzdobily stoly, zazpívaly si koledy, ochutnaly vánoční cukroví a nakonec si odnesly i malé dárečky. Do nového roku jsme si všichni popřáli mnoho zdaru při učení a spoustu pěkných zážitků a akcí ve školní družině.


Listopad 2018
Pranostikou o svatém Martinovi jsme začali, ale sníh zatím nepřivezl. Všechna vytvořená podzimní dílka žáků ŠD jsou k vidění na výstavě – PODZIM V ŠD. Navštívili jsme i knihovnu na Březových Horách s programem o J. Ladovi. Společnou akcí byl tentokrát “Rekord – čepice a rukavice“ v tělocvičně školy. Naměřená délka byla 69 metrů 80 cm. Všem krásný adventní čas!


Říjen 2018
Podzimní měsíc říjen nám dopřál ještě plno sluníčka ke sportování i vycházkám v okolí školy. Krmili jsme labutě a kachny. Měli jsme jablíčkový týden a stavěli jsme z přírodnin. Oddělení Šmoulíků ochutnalo pavoukové sušenky. Všechny výrobky jsou k vidění na výstavě v 1.patře školy.


Září 2018
Školní družina zahájila provoz na všech 9 odděleních, žáci byli poučeni Řádem ŠD i Řádem ŠJ. Na svých odděleních si stanovili žáci pravidla, která se musí dodržovat. Sluníčko nám přálo a tak jsme byli převážně venku. Naučili jsme se společnou říkanku „Sluníčko se probudilo“ a každé oddělení vyrobilo své sluníčko.