Školní družina

Telefonní čísla vychovatelek školní družiny (.pdf)

INFORMACE PRO RODIČE

(Školní rok 2017/2018)

Školní družina ZŠ, Příbram VII, 28. října 1

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:00 hod. do začátku vyučování a po jeho skončení do 17:00 hodin.

Režim dne ŠD:

ranní družina:
6:00 – 7:30  individuální odpočinkové činnosti; přechod do budovy školy

odpolední družina:
11:40 – 12:30 hygiena, oběd
12:30 – 13:00 odpočinkové činnosti; přechod na odpolední vyučování
13:00 – 15:00 zájmové vzdělávání – rekreační a zájmové činnosti
15:00 – 16:00 odchody žáků, spojování oddělení

konečná družina:
16:00 – 17:00 provoz ve třídě I.B (hlavní budova školy)
předávání žáků do oddělení s delším provozem – do 17:00 hod.
didaktické hry, individuální a skupinové odpočinkové činnosti

Režim dne je přizpůsobován rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

Důležité informace:

Hlavním posláním školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání, odpočinku a rekreace žáků. Organizovaná systematická činnost školní družiny (vycházky, akce, odpočinkové, rekreační i zájmové činnosti) probíhá v době mezi 13:00 – 15:00 hod. Aby tato činnost nebyla narušována, je vhodné děti vyzvednout ze ŠD v době do 13:30 hod. nebo pak od 15:00 hod. až do konce provozu, tzn. do 17:00 hod.

Pokud bude Vaše dítě navštěvovat některý ze zájmových útvarů mimo školu, přizpůsobte, prosím, jeho odchod ze ŠD provozu naší školní družiny.

V případě, že dítě odchází jinak, než je stanoveno podle přihlášky ŠD, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce.

Po odchodu dítěte ze ŠD za něj přebírá odpovědnost jeho zákonný zástupce.

Příklad znění žádosti o mimořádný odchod žáka ze ŠD:

Prosím o propuštění syna/dcery ………………………………………………. dne ………………………..
v …………..hodin. Odejde sám/v doprovodu.
Dne ………….…..                                  Podpis zákonného zástupce …………………………………………

Bližší informace jsou obsaženy ve vnitřním řádu školní družiny a ve školním řádu, které jsou k dispozici na nástěnkách a na webových stránkách školy. Žádáme Vás, abyste se s nimi seznámili a dodržovali je.

Úplata za pobyt žáka ve školní družině

Úplata za pobyt žáka ve školní družině je prováděna 2x ročně na účet školy č. 917120207/0100; variabilní symbol je číslo přidělené vedoucí vychovatelkou ŠD, které jste obdrželi u zápisu do školní družiny dne 4. září 2017 (popř. uveďte i jméno dítěte), specifický symbol pro úhradu ŠD je 100.

První platba 600 Kč musí být provedena do konce září 2017, druhá platba 900 Kč pak do konce ledna 2018. Jiným způsobem nelze úplatu hradit, možná není ani platba obou částek současně!

Do školní družiny dítěti, prosím, připravte:

  • převlečení na pobyt venku – podle uvážení rodičů a po dohodě s vychovatelkami,
  • lahvičky pro pitný režim,
  • 1 celé balení papírových kapesníčků.

Žádáme Vás, abyste všechny osobní věci dětí řádně označili.

Vychovatelky ŠD ZŠ, Příbram VII, 28. října 1


Z činnosti školní družiny ve školním roce 2017-2018

Prosinec 2017
Adventní čas nastal a navodil sváteční atmosféru. Žáci si na odděleních povídali o tradicích Vánoc, jak slaví doma s rodinou. Oddělení s prvními třídami navštívila vánoční domeček. Vyráběli jsme čerty Mikuláše, přáníčka, dárečky pro své blízké. Vzpomněli jsme si i na ptáčky v zimě. S kroužkem Zpívání pro radost jsme si společně zazpívali koledy a těšíme se na dárečky od Ježíška.


Listopad 2017
Listopadový čas jsme začali pranostikou „Svatý Martin přijede na bílém koni“ a žáci školní družiny si vyrobili plno krásných obrázků s tímto tématem i vlastního koníka. Při vycházkách jsme si prohlédli místní vlakové nádraží a okolní hřiště, krmili jsme kachny. Žáci jsou neustále poučováni o bezpečnosti i správném chození v útvaru. Opožděně jsme také vytvořili plno úžasných lucerniček k Halloweenu. Čeká nás „Bačkorový rekord“ v tělocvičně školy.


Říjen 2017
Podzimní čas nastal a barevné listí nám přichystal. Při vycházkách jsme pozorovali změny v přírodě, sbírali listy, kaštany a radovali se z krásných teplých dnů. Ve družinách jsme proto vyráběli z přírodnin – podzimní víly, skřítci, růžičky, lesík…Na jednotlivých odděleních proběhly besedy o bezpečnosti při vycházkách a na hřištích, i připomenutí pravidel ŠD a ŠJ.


Září 2017
Letní prázdniny skončily a 4. září se zase ve škole rozezněl zvonek. Ve školní družině proběhl zápis a následné rozdělení žáků do oddělení ŠD. Žáci byli seznámeni s Řádem ŠD i školní jídelny, stanovili si pravidla ve třídě a vymysleli si erb svého oddělení, poznali nové kamarády. Zase nejvíce vyhrála zvířátka!
Letos tedy máme oddělení – ŽELVIČKY, VEVERKY, TYGŘÍCI, ŽABIČKY, DUHOVKY, PAPOUŠCI, SOVIČKY, JEŽCI I KECKY. Všem žákům přejeme prima zážitky ve školní družině.