Školská rada

Příloha č. 1: Volební řád ŠR – 2014
Příloha č. 2: Školská rada (ze zákona č. 561/2004 Sb.)

Volby členů školské rady

Od konce roku 2005 je při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 ustavena šestičlenná školská rada (ŠR). Třetinu počtu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů ŠR je tříleté, jejím členem nemůže být ředitel školy. Podrobnosti jsou uvedeny v § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz Příloha č. 2 výše).

Volby zástupců rodičů do školské rady na volební období 2018-2020 se konaly dne 14. listopadu 2017. Byli zvoleni – paní Ing. Lucie Fousková a pan Tomáš Novotný. Dne 10. listopadu 2017 byli zvoleni i oba zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Markéta Špaková a Bc. Zdeňka Matějková. Zřizovatelem (městem Příbram) byli do školské rady jmenováni Mgr. Zorka Brožíková a PaedDr. Vladimír Kříž.

Ustavující schůze nové školské rady, kterou podle zákona svolává ředitel školy, se uskutečnila dne 14. března 2018.

Školská rada při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 pracuje pro období 1.1.2018 – 31.12.2020 v tomto složení:

  • Ing. Lucie Fousková – předsedkyně
  • Tomáš Novák – člen komise
  • Mgr. Zorka Brožíková – členka komise
  • PaedDr. Vladimír Kříž – člen komise
  • Mgr. Markéta Špaková – členka komise
  • Bc. Zdeňka Matějková – členka komise

Zápisy ze schůzek školské rady

Zápis ze schůzky ŠR ze dne 14. 3. 2018
Zápis ze schůzky ŠR ze dne 25. 6. 2018
Zápis ze schůzky ŠR ze dne 2. 7. 2018