Školská rada

Příloha č. 1: Volební řád ŠR – 2014
Příloha č. 2: Školská rada (ze zákona č. 561/2004 Sb.)

Volby členů školské rady

Od konce roku 2005 je při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 ustavena šestičlenná školská rada (ŠR). Třetinu počtu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů ŠR je tříleté, jejím členem nemůže být ředitel školy. Podrobnosti jsou uvedeny v § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz Příloha č. 2 výše).

Voleb zástupců rodičů do školské rady na volební období 2015-2017 se dne 27. listopadu 2014 zúčastnilo celkem 510 ze 631 oprávněných voličů. Oba navrhovaní kandidáti byli převahou hlasů zvoleni – paní Ing. Lucie Fousková jich obdržela 86,7 %, pan Radek Hylán 82,8 %. Dne 9. prosince 2014 byli zvoleni i oba zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Kateřina Chrastinová a Bc. Zdeňka Matějková. Zřizovatelem (městem Příbram) byli do školské rady jmenováni Mgr. Zorka Brožíková a PaedDr. Vladimír Kříž.

Ustavující schůze nové školské rady, kterou podle zákona svolává ředitel školy, se uskutečnila dne 26. února 2015.

Školská rada při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 pracuje pro období 1.1.2015 – 31.12.2017 v tomto složení:

 

   Ing. Lucie Fousková – místopředsedkyně
   Mgr. Zorka Brožíková – členka komise
   PaedDr. Vladimír Kříž – člen komise
   Mgr. Markéta Špaková – členka komise
   Bc. Zdeňka Matějková – členka komise.