OP VK

logo barevné OP VK

Projekt „Čtenářské dílny a podpora výuky jazyků“

Škola byla v letošním roce úspěšná se svou žádostí do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). V jeho rámci Ministerstvo školství vyhlašuje takzvané výzvy. Žádosti do nich podané musí odpovídat požadovaným kritériím a splňovat státem definované cíle rozvoje vzdělávací soustavy. V rámci výzvy č. 56 budou na naší škole realizovány čtenářské dílny v ročnících 1., 3., 4. a 5. a z prostředků projektu bude nakoupeno cca 250 knih, dále z tohoto projektu bude hrazen zahraniční jazykový pobyt pro cca 45 žáků v Anglii a dojde i ke zvyšování kvalifikace našich učitelů formou stínovacího týdenního pobytu na zahraničních školách. Výzva Příbram

1. STUDENTSKÉ SOCIÁLNÍ MINIPODNIKY
Cílem projektu OP VK 1.1 „Studentské sociální minipodniky – příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod Brdy“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0047, do kterého je zapojeno celkem 5 základních škol Podbrdska, je podpořit motivaci a zkvalitnit kompetence žáků základních škol, pro jejich budoucí uplatnitelnost na trhu práce. Dojde k využití zcela nových výukových metod, zvláště formou založení studentských sociálních podniků, exkurzí, zapojení odborníků z praxe, to vše s cílem maximálního provázání výuky s praxí na všech partnerských školách. Příjemcem dotace je Masarykova Základní škola v Obecnici, partnery projektu s finanční spoluúčastí jsou Základní škola a Mateřská škola Jince, Základní škola a Mateřská škola Zaječov, Základní škola T.G. Masaryka Komárov, ZŠ Příbram VII, 28. října 1, MAS Brdy, z.ú. a partnerem bez finanční spoluúčasti je Obec Obecnice. Projekt byl zahájen 1. září 2014 a potrvá do 31. července 2015.
Na naší škole jsou založeny celkem tři studentské minipodniky – keramika, cukrárna a nahrávací studio.

Exkurze do výrobny keramiky Maříž
Ve dnech 11. – 12. května se pro členy kroužku keramiky uskutečnila dvoudenní exkurze do výrobny autorské originální keramiky Maříž u Slavonic. Žáci navštívili keramické dílny a kurz malby na keramiku. K dispozici dostali keramiku namočenou v bílé glazuře, nejčastěji hrnek, k tomu štětce, rydla, barvy, příp. zástěru a k ruce lektora, který jim postupně vysvětlil, jak s keramikou pracovat, jaké jsou techniky malování, co použít za barvy apod.

Beseda a workshop s moderátorem
Ve dnech 28.4. a 5.5.2015 měli členové kroužku Nahrávací studio možnost pobýt s Mgr. Karlem Vydrou, který je seznámil s prací moderátora, ukázal jim mj. cviky na rozmluvení a naučil je hlavní zásady správného mluvního projevu. Při workshopu pak sami „živě“ přečetli do mikrofonu krátkou zprávu a následně sami připravili a na video natočili upoutávku na jarní koncert a výstavu prací kroužků FiFi.

Workshop v Podbrdském muzeu v Rožmitále p. Třemšínem
Poslední workshop v rámci projektu Studentské sociální minipodniky  se uskutečnil v úterý 24. března 2015 v prostorách Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem. Žáci, kteří pracují v jednotlivých kroužcích fiktivních firem, měli možnost seznámit se s historickými řemesly v regionu. Po zhlédnutí krátkého dokumentu o starých řemeslech si ověřili své znalosti v interaktivních hrách o řemeslech. Pak se přesunuli do prostor kovárny, kde si prakticky vyzkoušeli vykovat hřebík a pracovali také s jiným historickým nářadím a náčiním. Pracovní listy a svůj výrobek si odvezli jako suvenýr z velmi pěkného workshopu.

Návštěva Českého rozhlasu
Ve čtvrtek 19. března  2015 navštívili  členové kroužku Nahrávací studio STUDNA v rámci projektu OP VK 1.1 Studentské sociální minipodniky prostory Českého rozhlasu. Nejprve absolvovali prohlídku muzea vysílací i přijímací techniky, poté měli možnost nahlédnout do vysílacího studia a chvíli dokonce být v hlasatelně při živém vysílání. Se zájmem si prohlédli hudební i dramatická nahrávací studia a v závěru pak měli možnost pobýt na pracovišti hudebního režiséra a „mistra zvuku“, kteří jim předvedli možnosti nejrůznějších digitálních úprav hudebního snímku nahraného předchozí den.

Z workshopu ve firmě Reklama 99
Slíbený workshop ve firmě se uskutečnil 11. března 2015.

O reklamě
Další beseda pro naše žáky v rámci projektu „Studentské minipodniky – příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod Brdy“ se uskutečnila 4. března 2015 s Ing. Petrem Švarcem z příbramské firmy Reklama 99.
Z jeho prezentace a výkladu se žáci dověděli, co reklama je, k čemu slouží a jaké druhy reklamy firmy v současnosti využívají. Prohlédli si grafické manuály různých firem a zjistili, k jakým účelům je firmy využívají, jak vzniká logo, razítko nebo vizitky dané firmy. Ing. Švarc upozornil i na zajímavosti v reklamě, promítl příklady reklamy v praktickém životě a zodpověděl dotazy dětí. Na závěr besedy byli žáci pozváni na workshop ve firmě Reklama 99.


KeFir na vernisáži

Členové studentského minipodniku KeFir s.r.o. dostali pozvánku na vernisáž výstavy „OBRAZY Z DĚJIN VRCHU BŘEZOVÉHO“, kterou připravil Státní okresní archiv v Příbrami. Protože se nestává často, že bychom dostali možnost zúčastnit se vernisáže, nabídku jsme s radostí přijali. Jako výrobci uměleckého zboží jsme chtěli na vlastní oči vidět, jak taková vernisáž výstavy vypadá. Některým se sice zpočátku moc nechtělo, protože by raději vytvářeli nová dílka z keramické hlíny, ale nakonec svého odchodu z dílny vůbec nelitovali. Tahle vernisáž se totiž opravdu povedla.
Kromě zajímavých exponátů z historie života na Březových Horách na nás čekala milá a zajímavá společnost, bohaté občerstvení a zajímaví hosté. Vyslechli jsme si úvodní slovo paní ředitelky Státního archívu v Příbrami PhDr. Věry Smolové a pana ředitele Hornického muzea v Příbrami PaedDr. Josefa Velfla.
Naše sympatie si ale nejvíc získali svým vystoupením plným humoru kníže Nezamysl a kněžna Libuše.
Díky pozvání jsme strávili jedno odpoledne v příjemné společnosti úžasných řemeslných výrobků našich předků. Děvčata nejvíc zaujaly staré kuchyňské nádoby, korálkové výšivky a ručně vyšívané čepce a prádlo, kluky zas řemeslná dokonalost součástí zbraní, zámků a kování. Všichni jsme se s údivem pozastavili nad vzácným originálem listiny císaře Františka Josefa I. z roku 1897, kterou byla obec Březové Hory povýšena na královské horní město.
Za pozvání na vernisáž opravdu moc děkujeme. Díky návštěvě už víme, jak vernisáž výstavy vypadá, a budeme si tedy vědět rady, až budeme pořádat vlastní výstavu výrobků.


Beseda na úřadu práce

V rámci projektu Studentské minipodniky – příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod Brdy se žáci naší školy vypravili na Úřad práce v Příbrami.
V úterý 17. února dorazili na úřad práce žáci 8. a 9. ročníků. Ujala se jich paní Melicharová, která s nimi vedla besedu na téma zaměstnanost v našem regionu. Žáci se dověděli, komu a k čemu úřady práce slouží. Získali povědomí o tom, co dělat při ztrátě zaměstnání, kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti, co jsou to sociální dávky, jak fungují jednotlivé kanceláře v úřadě, jaká práva a povinnosti má uchazeč o zaměstnání, co je to rekvalifikace a komu je určena. Žáci si následně prohlédli prostory úřadu, např. evidenční místnost pro uchazeče o zaměstnání, nebo vývěsky s nabídkami zaměstnání.
Ve čtvrtek 19. února 2015 připravila paní Melicharová workshop pro další žáky naší školy, tentokrát pro 5. a 7. ročník. Během workshopu si žáci mohli vyhledat studijní možnosti v našem regionu. Informovali se o různých učňovských oborech, jejich charakteristice a učebních plánech. Vyzkoušeli si podat žádost o zprostředkování zaměstnání nebo žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Seznámili se strukturou úřadu práce.
Obě skupiny žáků odcházely z úřadu práce obohaceny vědomostmi i dovednostmi, které jsou v dnešním životě potřebné.


Beseda s Ing. J. Molnárem

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 se členové všech tří studentských minipodniků zúčastnili besedy se zastupitelem města Příbram Ing. Jurajem Molnárem, který je seznámil se strukturou orgánů samosprávy a státní správy i s hlavními úkoly a činností jednotlivých odborů městského úřadu. Hovořil také o potřebě rekonstrukce místního školního hřiště.


Beseda s pracovníkem MPSV

V rámci projektu Studentské sociální minipodniky – příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod Brdy se žáci naší školy účastnili besedy s Mgr. Jakubem Knězů, konzultantem MPSV. Beseda se konala 13. listopadu 2014 v prostorách přednáškového sálu Městského úřadu v Příbrami. Mgr. Knězů přiblížil žákům  problematiku sociálního podnikání v České republice, které zaměstnává lidi s handicapem. Žáci získali i další informace z této oblasti, např. o tom, že toto je podnikání šetrné k životnímu prostředí, uplatňují se v něm zásady environmentální výchovy a přispívá k integraci handicapovaných spoluobčanů do běžného života.


2. DIGITÁLNÍ VĚK VE ŠKOLÁCH

Informace o projektu: Digitální věk ve školách