OP VVV

Projekt INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍBRAMI – 2. ETAPA

Cílem projektu je vytvoření systému na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí ve městě Příbram, a to prostřednictvím posílení personální a finanční kapacity partnerů zapojených do projektu – 7 základních a 4 mateřských škol.

Místní plán inkluze Města Příbram pro období 2020 – 2022

Tento projekt je spolufinancován EU.

Tento projekt je spolufinancován EU.


Projekt „Podpora výuky II“ na ZŠ 28. října 1

Základní škola 28. října 1 si v roce 2019 podala žádost o dotaci z programu OPVVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II s názvem projektu „Podpora výuky II“. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dne 6. 11. 2019 tuto žádost schválilo s registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014266.

V rámci tohoto projektu působí na škole od září 2019 na poloviční úvazek školní psycholog, na kterého se mohou žáci i jejich zákonní zástupci obracet v případě řešení problémů spojených se školní úspěšností či různých znevýhodnění. Dále od září 2019 pracuje ve škole na plný úvazek školní asistent – personální podpora ZŠ a ŠD. Od září 2019 pak pokračují aktivity čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her. Za velmi významnou pomoc pro žáky považujeme pokračující formu doučování malých skupin žáků, do kterého se z naší školy zapojilo celkem 11 pedagogů.

Projekt „Podpora výuky II“ zahrnuje i další vzdělávání pedagogů a to v oblasti ICT. Škole se tak podařilo vyčerpat celou možnou částku dle výše uvedené výzvy a to ve výši dva miliony pět set šedesát čtyři tisíc. Projekt „Podpora výuky II“ je v rámci výzvy č. 02_18_063 podpořen z Evropského sociálního fondu.

RNDr. Milan Brabenec
zástupce ředitele

Tento projekt je spolufinancován EU.

Tento projekt je spolufinancován EU.


Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

Registrační číslo projektu je CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850.

Na projekt byla schválena dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizace projektu je od října 2017 do února 2020.

Projekt se zaměřuje na práci uměleckých škol (ZUŠ, konzervatoře, SUŠ) s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a na práci učitelů uměleckých předmětů na ZŠ a gymnáziích. Na uměleckých školách je zřejmá absence širšího vzdělávání žáků se SVP, neboť chybí komplexní výukové materiály. Projekt tak směřuje k naplnění novely školského zákona v dané sféře. Silnou stránkou projektu je funkční síť škol ze 14 krajů sdružených v platformě Podpora uměleckého vzdělání v ČR.

Základním cílem projektu je zavedení komplexního přístupu k problému začleňování dětí a žáků se SVP do uměleckého vzdělávání. Umění poskytuje efektivní nástroje, které pomohou zavádění společného vzdělávání. Plní socializační funkci, dává možnost žákům se SVP zažít úspěch, rozvíjí emoční inteligenci a sebevyjádření žáků, snižuje vrstevnické napětí, zlepšuje klima třídy/školy atd. Nevyužitý potenciál se týká jak uměleckého vzdělávání, tak uměleckých předmětů na ZŠ a SŠ. Umělecké prostředky budou aplikovány i ve výuce všeobecně-vzdělávacích předmětů (např. koncept kreativních partnerství).

K dosažení základního cíle budou zpracovány metodické materiály a následně speciální didaktiky pro žáky se všemi typy SVP, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 27/2016 Sb., pro všechny umělecké obory (s důrazem na hudební a výtvarný obor). Metodické materiály budou otestovány ve společné výuce žáků se SVP a intaktních žáků.

Dílčím cílem bude vzájemné učení různých stupňů uměleckých škol a učitelů uměleckých předmětů ZŠ a gymnázií. V rámci projektu budou realizovány pilotní aktivity na školách. Tyto pilotní aktivity budou zhodnoceny a budou prezentovány na konferencích, v odborných médiích a pomocí on-line nástrojů (webové stránky, e-learning apod.). Součástí projektu budou vzdělávací aktivity pro učitele a vedoucí pracovníky škol (semináře, workshopy, e-learningové kurzy a webináře). Dalším dílčím cílem bude úprava ŠVP konzervatoří a ZUŠ a podpora aplikace těchto změn kurikulárních dokumentů do výuky.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Tento projekt je spolufinancován EU.
Tento projekt je spolufinancován EU.


Projekt „Podpora výuky“ na ZŠ 28. října 1

Základní škola 28. října 1 si v letošním školním roce podala žádost o dotaci z programu OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I s názvem projektu „Podpora výuky“. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dne 24. 5. 2017 tuto žádost schválilo.

V rámci tohoto projektu bude na škole od října 2017 působit na poloviční úvazek školní speciální pedagog, na kterého se mohou žáci i jejich zákonní zástupci obracet v případě řešení problémů spojených se školní úspěšností či různých znevýhodnění. Dále ve škole v následujících dvou letech budou probíhat pro zájemce čtenářské kluby a kluby zábavné logiky a deskových her. Za velmi významnou pomoc pro žáky považujeme formu doučování malých skupin žáků, do kterého se z naší školy zapojilo celkem 9 pedagogů.

Projekt „Podpora výuky“ zahrnuje i další vzdělávání pedagogů a to jak v oblasti inkluze a tak v oblasti cizích jazyků. Škole se tak podařilo vyčerpat celou možnou částku dle výše uvedené výzvy a to ve výši jeden milion šest set tisíc. Projekt „Podpora výuky“ je v rámci výzvy č. 02_16_022 podpořen z Evropského sociálního fondu.

RNDr. Milan Brabenec
zástupce ředitele

Tento projekt je spolufinancován EU.

Tento projekt je spolufinancován EU.


Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání dětí a žáků základních škol ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na území města Příbrami. Cíl projektu bude naplněn realizací dvou hlavních témat projektu: prevence školního neúspěchu a rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ.

Projekt bude realizován po dobu 36 měsíců – od 1.9.2016 ve spolupráci s partnery projektu a finančním příspěvkem – ZŠ a Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbram.

V rámci projektu na naší škole působí školní asistentka Naděžda Holubová a školní psycholog PhDr. Zdeněk Stočes.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Tento projekt je spolufinancován EU.


Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapaTento projekt je spolufinancován EU.

 

Název projektu Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapa
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Stručný popis projektu Obsahem projektu je vytvoření systému podpory inkluzivního vzdělávání v Příbrami. Projekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami, který rozšiřuje a modifikuje dle aktuálních potřeb zapojených 11 partnerů – 7 základních a 4 mateřské školy. V rámci projektu bude zkušeným realizačním týmem města a odbornými pracovníky partnerů realizována široká paleta 13 typových aktivit/podaktivit dle výzvy.Projekt je realizován  od 1. září 2019 po dobu 36 měsíců, a to ve spolupráci města Příbram (příjemce dotace) s následujícími partnery projektu s finančním příspěvkem:·         Základní škola pod Svatou Horou, Příbram,·         Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273,·         Základní škola, Příbram VII, 28. října 1,·         Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279,

·         Základní škola, Příbram VIII, Školní 75,

·         Waldorfská škola Příbram – základní škola,

·         Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278,

·         Mateřská škola V Zahradě,

·         Mateřská škola Klubíčko,

·         Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131.

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 32.933.656,46 Kč
·         způsobilé výdaje 32.933.656,46 Kč
·         nezpůsobilé výdaje 0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP VVV 31.286.973,63 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 1.646.682,83 Kč
Termín realizace 09/2019- 08/2022