OP VVV


Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

Registrační číslo projektu je CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850.

Tento projekt je spolufinancován EU.
Tento projekt je spolufinancován EU.

Na projekt byla schválena dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizace projektu je od října 2017 do února 2020.

Projekt se zaměřuje na práci uměleckých škol (ZUŠ, konzervatoře, SUŠ) s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a na práci učitelů uměleckých předmětů na ZŠ a gymnáziích. Na uměleckých školách je zřejmá absence širšího vzdělávání žáků se SVP, neboť chybí komplexní výukové materiály. Projekt tak směřuje k naplnění novely školského zákona v dané sféře. Silnou stránkou projektu je funkční síť škol ze 14 krajů sdružených v platformě Podpora uměleckého vzdělání v ČR.

Základním cílem projektu je zavedení komplexního přístupu k problému začleňování dětí a žáků se SVP do uměleckého vzdělávání. Umění poskytuje efektivní nástroje, které pomohou zavádění společného vzdělávání. Plní socializační funkci, dává možnost žákům se SVP zažít úspěch, rozvíjí emoční inteligenci a sebevyjádření žáků, snižuje vrstevnické napětí, zlepšuje klima třídy/školy atd. Nevyužitý potenciál se týká jak uměleckého vzdělávání, tak uměleckých předmětů na ZŠ a SŠ. Umělecké prostředky budou aplikovány i ve výuce všeobecně-vzdělávacích předmětů (např. koncept kreativních partnerství).

K dosažení základního cíle budou zpracovány metodické materiály a následně speciální didaktiky pro žáky se všemi typy SVP, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 27/2016 Sb., pro všechny umělecké obory (s důrazem na hudební a výtvarný obor). Metodické materiály budou otestovány ve společné výuce žáků se SVP a intaktních žáků.

Dílčím cílem bude vzájemné učení různých stupňů uměleckých škol a učitelů uměleckých předmětů ZŠ a gymnázií. V rámci projektu budou realizovány pilotní aktivity na školách. Tyto pilotní aktivity budou zhodnoceny a budou prezentovány na konferencích, v odborných médiích a pomocí on-line nástrojů (webové stránky, e-learning apod.). Součástí projektu budou vzdělávací aktivity pro učitele a vedoucí pracovníky škol (semináře, workshopy, e-learningové kurzy a webináře). Dalším dílčím cílem bude úprava ŠVP konzervatoří a ZUŠ a podpora aplikace těchto změn kurikulárních dokumentů do výuky.


Projekt „Podpora výuky“ na ZŠ 28. října 1

Základní škola 28. října 1 si v letošním školním roce podala žádost o dotaci z programu OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I s názvem projektu „Podpora výuky“. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dne 24. 5. 2017 tuto žádost schválilo.

V rámci tohoto projektu bude na škole od října 2017 působit na poloviční úvazek školní speciální pedagog, na kterého se mohou žáci i jejich zákonní zástupci obracet v případě řešení problémů spojených se školní úspěšností či různých znevýhodnění. Dále ve škole v následujících dvou letech budou probíhat pro zájemce čtenářské kluby a kluby zábavné logiky a deskových her. Za velmi významnou pomoc pro žáky považujeme formu doučování malých skupin žáků, do kterého se z naší školy zapojilo celkem 9 pedagogů.

Projekt „Podpora výuky“ zahrnuje i další vzdělávání pedagogů a to jak v oblasti inkluze a tak v oblasti cizích jazyků. Škole se tak podařilo vyčerpat celou možnou částku dle výše uvedené výzvy a to ve výši jeden milion šest set tisíc. Projekt „Podpora výuky“ je v rámci výzvy č. 02_16_022 podpořen z Evropského sociálního fondu.

RNDr. Milan Brabenec
zástupce ředitele

Tento projekt je spolufinancován EU.

Tento projekt je spolufinancován EU.


Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání dětí a žáků základních škol ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na území města Příbrami. Cíl projektu bude naplněn realizací dvou hlavních témat projektu: prevence školního neúspěchu a rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ.

Projekt bude realizován po dobu 36 měsíců – od 1.9.2016 ve spolupráci s partnery projektu a finančním příspěvkem – ZŠ a Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbram.

V rámci projektu na naší škole působí školní asistentka Naděžda Holubová a školní psycholog PhDr. Zdeněk Stočes.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Tento projekt je spolufinancován EU.