Ostatní

Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců na školách“

Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 se v roce 2017 zúčastnila rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců na školách“ v modulu „Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z řetích zemí“.

Finanční prostředky dotace byly využity na vzdělávání dvou žáků – cizinců v oblasti českého jazyka v průběhu celého kalendářního roku 2017. Poskytnutá dotace umožnila lepší zapojení žáků – cizinců do vzdělávacího procesu na naší škole. Výuka hrazená z dotace umožní plynulý přechod žáků ve studiu na střední škole. Na základě společného jazykového evropského referenčního rámce žáci získali základní vědomosti, jazykové dovednosti a sociální a komunikační kompetence nutné k úspěšnému začlenění do kolektivu třídy i školního vzdělávacího systému.

Výuka probíhala ve školním prostředí, ale samozřejmostí bylo i propojení školního tématu s reálným životem mimo školu – exkurze, výstavy, výlety. V žácích se podařilo probudit vnitřní zájem o český jazyk, což je velice důležitý aspekt pro jejich další sebevzdělávání a následné studium na středních a případně vysokých školách.

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018
Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2017
Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků


Etická výchova

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo 30 pedagogických pracovníků školy zapojeno do projektu Etická výchova.

Jeho cílem bylo naučit pedagogy používat metody a postupy osobnostní, sociální a etické výchovy jako nástroje, jejichž pomocí mohou lépe zvládat práci s jednotlivcem a se třídou tak, aby uměli utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků. Probíhal formou konzultací, interaktivních workshopů, praktickmi ukázkami práce přímo se třídami a také s rodiči.

Po zahájení projektu proběhly v květnu a v červnu 2013 dva dvoudenní workshopy pro učitele a vychovatelky školní družiny a čtyři polodenní pracovní návštěvy odborných lektorů ve třídách na 1. stupni, které od 9. září 2013 pokračovaly v dalších třídách. V roce 2014 se uskutečnilo celkem 33 návštěv odborných lektorů a speciálního pedagoga v třídních kolektivech, pro učitele proběhlo 7 různě zaměřených workshopů a víkendový seminář Jarní škola.

Tento projekt, který byl pro pedagogické pracovníky i žáky školy významným přínosem, skončil k 31.12.2014.

Z práce lektorů s třídním kolektivem:

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
1. Základní informace
2. Podrobnosti