Ostatní

Projekt Les ve škole

Naše škola je zapojena v projektu Les ve škole. Jedná se o mezinárodní výukový program o lese, který probíhá již ve 28 zemích světa. V České republice je v programu Les ve škole zapojeno více než 400 základních škol, přírodovědných kroužků nebo družin. Samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové podle připravených ročních plánů. Materiály pro pedagogy jsou vytvořené v souladu s RVP, v duchu „školy hrou“ a aktivního učení. Hlavní myšlenkou tohoto programu je děti seznamovat s přírodou, učit se v přírodě a přírodu respektovat.

lesveskole


Projekt Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky 8. nebo 9. ročníku. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. V předešlých letech byl projekt koncipován jako soutěž, od čehož se ustoupilo.

Naše škola se projektu poprvé zapojila ve školním roce 2018 – 2019, kdy se do projektu účastnily tři týmy. Ve školním 2019 – 2020 se na škole vytvořil jeden tým z žáků 9. třídy.


Projekt Hv ČTYŘI KROKY DO NOVÉHO SVĚTA

V letošním školním roce se mohou zájemci z řad žáků 2. stupně zúčastnit projektu Čtyři kroky do nového světa. Tím novým světem, který se dětem otevírá, je svět klasické hudby. Průvodcem je Studentský orchestr České filharmonie s moderátorem Petrem Kadlecem a dirigentem Markem Ivanovičem. Sálem, ve kterém cyklus probíhá, je pražské Rudolfinum.

V prvním dopoledním koncertu zazněla hudba L. Janáčka – opera Její pastorkyňa. V druhém koncertu se děti nejprve setkaly s předehrou Egmont L. van Beethovena a poté s provedením díla Mystérium času Miloslava Kabeláče.

Před sebou máme ještě 2 vystoupení. Při březnovém nahlédneme do krásy Dvořákova Stabat mater a v dubnovém nás čeká Čajkovského Romeo a Julie a Labutí jezero.


Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců na školách“

Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 se v roce 2017 zúčastnila rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců na školách“ v modulu „Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z řetích zemí“.

Finanční prostředky dotace byly využity na vzdělávání dvou žáků – cizinců v oblasti českého jazyka v průběhu celého kalendářního roku 2017. Poskytnutá dotace umožnila lepší zapojení žáků – cizinců do vzdělávacího procesu na naší škole. Výuka hrazená z dotace umožní plynulý přechod žáků ve studiu na střední škole. Na základě společného jazykového evropského referenčního rámce žáci získali základní vědomosti, jazykové dovednosti a sociální a komunikační kompetence nutné k úspěšnému začlenění do kolektivu třídy i školního vzdělávacího systému.

Výuka probíhala ve školním prostředí, ale samozřejmostí bylo i propojení školního tématu s reálným životem mimo školu – exkurze, výstavy, výlety. V žácích se podařilo probudit vnitřní zájem o český jazyk, což je velice důležitý aspekt pro jejich další sebevzdělávání a následné studium na středních a případně vysokých školách.

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018
Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2017
Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků


Etická výchova

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo 30 pedagogických pracovníků školy zapojeno do projektu Etická výchova.

Jeho cílem bylo naučit pedagogy používat metody a postupy osobnostní, sociální a etické výchovy jako nástroje, jejichž pomocí mohou lépe zvládat práci s jednotlivcem a se třídou tak, aby uměli utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků. Probíhal formou konzultací, interaktivních workshopů, praktickmi ukázkami práce přímo se třídami a také s rodiči.

Po zahájení projektu proběhly v květnu a v červnu 2013 dva dvoudenní workshopy pro učitele a vychovatelky školní družiny a čtyři polodenní pracovní návštěvy odborných lektorů ve třídách na 1. stupni, které od 9. září 2013 pokračovaly v dalších třídách. V roce 2014 se uskutečnilo celkem 33 návštěv odborných lektorů a speciálního pedagoga v třídních kolektivech, pro učitele proběhlo 7 různě zaměřených workshopů a víkendový seminář Jarní škola.

Tento projekt, který byl pro pedagogické pracovníky i žáky školy významným přínosem, skončil k 31.12.2014.

Z práce lektorů s třídním kolektivem:

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
1. Základní informace
2. Podrobnosti