Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog a školní psycholog. Spolupracujeme s PPP Příbram, SVP Příbram, OSPOD MěÚ Příbram a Policií ČR.

Personální obsazení ŠPP


Výchovný poradce 1. stupeň

Mgr. Eva Vondrášková
konzultační hodiny: dle dohody


Výchovný poradce 2. stupeň

Mrg. Renata Nováková
konzultační hodiny: dle dohody


Metodik prevence 1. stupeň

Mgr. Pavlína Nepožitková
konzultační hodiny: dle dohody


Metodik prevence 2. stupeň

Mgr. Martina Vöröšová
konzultační hodiny: dle dohody


Speciální pedagog

Mgr. Jiřina Solanská
konzultační hodiny dle dohody


Speciální pedagog

Mgr. Lucie Mášová
konzultační hodiny dle dohody


Školní psycholog

PhDr. Zdeněk Stočes
konzultační hodiny viz níže


Psychologické služby ve školním roce 2019/2020

Poskytování služeb ve Školním poradenském pracovišti ZŠ 28. října 1, Příbram VII pro žáky a jejich zákonné zástupce v rámci zřízené funkce školního psychologa vychází z následujícího legislativního rámce: Školní řád školy, Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), Zákon č. 94/1963 Sb., Zákon 132/1982 Sb., kterým s mění a doplňuje zákon o rodině, Zákon 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (všechny zákony ve smyslu posledních změn).

Dále pak Vyhlášky MŠMT 72/2005 Sb., respektive 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, Vyhlášky 73/2005., respektive 147/2016 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, následně také Vyhlášky 27/2016 Sb. Ve smyslu pozdějších změn.

Standardní činnosti školního psychologa:

  1. Diagnostika a depistáž
  2. Konzultační, poradenské a intervenční práce
  3. Metodická práce a vzdělávací činnost

Konzultační hodiny pro rodiče:

Pondělí: 7,10 – 7,55 13,30 – 15,00
Úterý: 7,10 – 7,55 13,30 – 15,00
Pátek: 7,10 – 7,55

Konzultace je možné sjednat e-mailem na adrese zdenek.stoces@5zs-pb.cz či telefonicky na čísle 770 119 753 v době výše uvedených konzultačních hodin.