Školní družina pro 1. třídy ve šk. roce 2020/2021

 • Žáci se řídí Vnitřním řádem školní družiny (žáci a jejich zákonní zástupci s ním budou seznámeni v prvním týdnu školy), a plní ŠVP školní družiny Duhový svět, který je vždy aktualizován pro nový školní rok (měsíční plány jsou zveřejňovány na nástěnce u hlavního vchodu školy; každé oddělení má i své týdenní plány)
 • Provoz ranní ŠD v budově školy (1. patro vpravo): příchod žáků do ranní ŠD je v době 6:00 – 7:30 hodin; v 7:40 hodin odcházejí žáci do svých tříd
 • Je nutné sledovat web školy a nástěnku u vchodu školy, ohledně aktuálních informací, provozu ŠD apod.
 • Provoz odpolední ŠD – dle rozvrhu výuky: 11:40 (resp. 10:45) – 17:00 hodin (vychovatelé si žáky z 1. ročníků vyzvedávají ve třídě a společně odcházejí do školní jídelny na oběd)
 • V době od 13:15 do 15:00 hodin mohou být oddělení mimo objekt školy (nebo žáci navštěvují kroužky); konečná ŠD denně v přízemí vlevo č. dv. 10 od 16:00 do 17:00 hodin (všechna oddělení jsou spojena)
 • OSOBNÍ VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ U ŠATEN (13:00 – 13:15 a 14:00 – 14:15 – dle rozvrhu výuky žáků)
 • Úplata za školní družinu činí 150 Kč za měsíc (platí se ve dvou splátkách na účet školy: do 30. 9. 2020 – 600 Kč, do 31. 1. 2021 – 900 Kč), variabilní symbol obdrží žák od třídního učitele v prvním týdnu měsíce září (účet školy: 917120207/0100)
 • Zápis do ŠD probíhá 1. den školního roku, tj. 1. 9. 2020 – informace na vstupních dveřích školy. Zákonní zástupci si mohou Přihlášku do ŠD stáhnout na webových stránkách školy nebo si ji převzít při zápisu žáka do školy, aby si ji mohli v klidu doma vyplnit. Vyplněnou přihlášku mohou odevzdat do školy nejpozději v září – první den školy nebo během informativní schůzky, jejíž termín bude stanoven po otevření školy.
 • Všichni vychovatelé jsou plně kvalifikovaní v oboru a mají mobilní telefony na svá oddělení, která jsou zákonným zástupcům osobně sděleny
 • Žáci 1. tříd každým rokem přispívají 50 Kč na pitný režim (vybírá vychovatel v září).
 • Žáci mají možnost si přinést sportovní oblečení na převlečení ve ŠD; během září žádáme zákonné zástupce o balíček papírových kapesníků (žáci je mají k dispozici na odděleních a u vychovatele při akcích ŠD)
 • Úřední hodiny vedoucí ŠD během školního roku: úterý od 8:00 do 10:00 hodin (608 193 487; 326 551 448)

Nina Průšová
vedoucí vychovatelka