ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovila ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

DOBA ZÁPISU: od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020

PREFEROVANÝ ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
online tiskopis

další podrobnosti viz níže…

Postup získání tiskopisu

 1. klikněte na odkaz – TISKOPIS ŽÁDOSTI
 2. vyplňte požadované údaje
 3. klikněte na „odeslat
 4. na Vámi uvedenou e-mailovou adresu byla odeslána zpráva s registračním číslem a s interaktivním odkazem ke stažení tiskopisu
 5. klikněte na interaktivní odkaz s označením „Stáhněte si, prosím, přihlášku k zápisu“
 6. vyplňte stažený tiskopis („Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021“), vytiskněte a podepište (žádost můžete vyplnit elektronicky i ručně)
 7. tuto žádost doručte do naší školy jedním ze čtyř způsobů uvedených níže
 8. pokud nemáte možnost získat tiskopis dle bodů 1. – 6. anebo potřebujete poradit, kontaktujte nás telefonicky od 30. 3. 2020 v pracovní dny od 8:00 do 10:00 na čísle
  326 551 445

Registrační číslo

Registrační číslo je generováno automaticky. Naleznete ho na tiskopisu „ Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021“ a je také zasláno e-mailem během získávání tiskopisu. Pod tímto registrační číslem bude žadatel (dítě) uveden na seznamu přijatých žáků.

Průběh zápisu

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Podmínky a kritéria přijetí

V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 561/2004 Sb. a § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, stanovuje ředitelka školy nejvyšší možný počet žáků, které je možné přijmout k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, při zápisu vyhlášeném od 1. dubna 2020  do 30. dubna 2020, a to 120 žáků.

 • Splnění zákonných podmínek:
  1. žadatel (dítě) dosáhne k 31. 8. 2020 věku šesti let
  2. žadatel (dítě) dosáhne šesti let v době od 1. září 2020 do 31. prosince 2020 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení)
  3. žadatel (dítě) dosáhne šesti let v době od 1. ledna 2021 do 30. června 2021 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání tiskopisu písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Tiskopis je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy – ID schránky: gat7bbm,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné nejprve telefonicky kontaktovat školu v pracovní dny od 8:00 do 10:00 na čísle 326 551 445.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. K tomu budete školou telefonicky vyzváni.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede do tiskopisu zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Základní škola, Příbram VII, 28. října 1),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou zároveň zjišťujeme:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • telefonní číslo a e-mailovou adresu tohoto zástupce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. Budou zjišťovány předpoklady pro přijetí pouze do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. V případě, že nebude přijato do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy, bude přijato do třídy dle zvoleného náhradního zaměření a dle možností školy.

Postup získání tiskopisu

 1. klikněte na odkaz – TISKOPIS ŽÁDOSTI
 2. vyplňte požadované údaje
 3. klikněte na „odeslat
 4. na Vámi uvedenou e-mailovou adresu byla odeslána zpráva s registračním číslem a s interaktivním odkazem ke stažení tiskopisu
 5. klikněte na interaktivní odkaz s označením „Stáhněte si, prosím, přihlášku k zápisu“
 6. vyplňte stažený tiskopis („Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021“), vytiskněte a podepište (žádost můžete vyplnit elektronicky i ručně)
 7. tuto žádost doručte do naší školy jedním ze čtyř způsobů uvedených výše
 8. pokud nemáte možnost získat tiskopis dle bodů 1. – 6. anebo potřebujete poradit, kontaktujte nás telefonicky v pracovní dny od 8:00 do 10:00 na čísle 326 551 445

Registrační číslo

Registrační číslo je generováno automaticky. Naleznete ho na tiskopisu „ Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021“ a je také zasláno e-mailem během získávání tiskopisu. Pod tímto registrační číslem bude žadatel (dítě) uveden na seznamu přijatých žáků.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, doručí do školy:

 • tiskopis žádosti o zápis
 • zajistí doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě, že nemůžete předložit doporučující posouzení školského poradenského pracoviště a odborného lékaře nebo klinického psychologa, bude správní řízení o zápisu přerušeno do doby jejich předložení škole a to nejpozději 15 dnů před zahájením školního roku 2020/2021. V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky v pracovní dny od 8:00 do 10:00 na čísle 326 551 445.

Pokud se rozhodnete požádat o odklad školní docházky a žádosti bude vyhověno, musí dítě v září 2020 povinně nastoupit na předškolní vzdělávání buď do mateřské školy, nebo do přípravné třídy na základní škole. V naší škole neotvíráme přípravnou třídu.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o zápis, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů (dětí) pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy www.5zs-pb.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí

Vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání) statutární orgán právnické osoby ‐ ředitelka školy.

Odvolání

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitelky školy.

Do doby zahájení povinné školní docházky mohou zákonní zástupci pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji posilováním oblastí, které uvádíme v Desateru pro rodiče.